Κεντρική σελίδα
Επάνω
Ophrys aesculapii x ferrum
Ophrys aesculapii x reinholdii
Ophrys aesculapii x spruneri
Ophrys argolica x ferrum
Ophrys argolica x reinholdii
Ophrys argolicaxspruneri
Ophrys argolicaxspeculum
Ophrys argolica x villosa
Ophrys ariadnae x mammosa
Ophrys attiaviria x omegaifera
Ophrys attica x epirotica
Ophrys attica x helenae
Ophrys attica x oestrifera
Ophrys atticaxspruneri
Ophrys attica x villosa
Ophrys bombyliflora x oestrifera
Ophrys cephalonicaxherae
Ophrys cerastes x zeusii
Ophrys cinereophila x fleischmannii
Ophrys cretensis x spruneri
Ophrys creticaxgortynia
Ophrys epiroticaxleucophthalma
Ophrys dodekanensisxheterochila
Ophrys ferrum x mammosa
Ophrys ferrumxreinholdii
Ophrys ferrum x spruneri
Ophrys ferrum-equinum x helenae
Ophrys helenae x oestrifera
Ophrys helenae x spruneri
Ophrys heraexmammosa
Ophrys hysteraxreinholdii
Ophrys leucophthalmaxmammosa
Ophrys leucophthalmaxreinholdii
Ophrys mammosa x oestrifera
Ophrys negadensisxzeusii
Ophrys reinholdii x zeusii
Ophrys reinholdii x zeusii
Ophrys spruneri x villosa

OPHRYS HYBRIDS

Στην σελίδα αυτή θα παρουσιαστούν μερικά υβριδογενή φυτά του γένους Ophrys, τα οποία παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της ανατομικής πολυπλοκότητας του άνθους του γένους αυτού. Στον παρακάτω πίνακα (μετά το αγγλικό κείμενο), πατώντας πάνω στην εικόνα στα αριστερά ή στην σύνδεση στα δεξιά, παρουσιάζεται σελίδα με συζήτηση ή/και περισσότερες φωτογραφίες του κάθε υβριδίου.

horizontal rule

In the current page some hybrids of the genus Ophrys will be presented which are showing the greatest interest due to their flower anatomical complexity. In the following table, by clicking on the image on the left or the link on the right, a separate page is showing up, containing discussion or/and more slides of each hybrid.

1 Ophrys aesculapii x ferrum-equinum (Ophrys x ?) (1 slide)
2 Ophrys aesculapii x reinholdii (Ophrys x ?) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
3 Ophrys aesculapii x spruneri (Ophrys x ?) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
4 Ophrys argolica x ferrum-equinum (Ophrys x moreana ) (3 slides)
5 Ophrys argolica x reinholdii (Ophrys x raynaudii) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
6 Ophrys argolica x speculum (Ophrys x rasbachii) (4 slides)
7 Ophrys argolica x spruneri (Ophrys x sundermanniana) (1 slide)
8 Ophrys argolica x villosa (Ophrys x methonensis) (1 slide)
9 Ophrys ariadnae x mammosa (Ophrys x ?) (1 slide)
10 Ophrys attaviria var. eptapigiensis x omegaifera (Ophrys x ?) (2 slides)
11 Ophrys attica x epirotica (Ophrys x) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
12 Ophrys attica x helenae (Ophrys x) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
13 Ophrys attica x oestrifera (Ophrys x) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
14 Ophrys attica x spruneri (Ophrys x placatica) (2 slides)
15 Ophrys attica x villosa (Ophrys x laconica) (1 slide)
16 Ophrys bombyliflora x oestrifera (Ophrys x laconica) (1 slide)
17 Ophrys cephalonica x herae (Ophrys x gilsoniorum) (5 slides)
18 Ophrys cerastes x zeusii (Ophrys x ?) (4 slides)
19 Ophrys cinereophila x fleischmannii (Ophrys x ?) (1 slide)
20 Ophrys cretensis x spruneri (Ophrys x bourneriana) (1 slide)
21 Ophrys cretica x gortynia (Ophrys x baumanniana) (2 slides)
22 Ophrys epirotica x leucophthalma (Ophrys x ?) (3 slides)
23 Ophrys dodekanensis x heterochila (Ophrys x ?) (1 slide, by James Mast de Maeght)
24 Ophrys ferrum-equinum x mammosa (Ophrys x rechingeri) (2 slides by E.Kalogeropoulos)
25 Ophrys ferrum-equinum x reinholdii (Ophrys x kalteiseniana) (4 slides)
26 Ophrys ferrum-equinum x spruneri (Ophrys x mastii)(1 slide)
27 Ophrys helenae x oestrifera (Ophrys x) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
28 Ophrys herae x mammosa (Ophrys x ?) (3 slides)
29 Ophrys hystera x reinholdii (Ophrys x ?) (5 slides)
30 Ophrys leucophthalma x mammosa (Ophrys x ?) (5 slides)
31 Ophrys leucophthalma x reinholdii (Ophrys x ?) (2 slides)
32 Ophrys mammosa x oestrifera (Ophrys x aetolica) (1 slide)
33 Ophrys negadensis x zeusii (Ophrys x ?) (2 slides)
34 Ophrys reinholdii x zeusii (Ophrys x ?) (1 slide)
35 Ophrys spruneri x villosa (Ophrys x alibertiana) (1 slide)
36 Ophrys ferrum-equinum x helenae (Ophrys x ligariana) (2 slides)
37 Ophrys helenae x spruneri (Ophrys x ?) (1 slide)

back to Hybrids

Greek orchids home