Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cephalonica x herae (Ophrys x gilsoniorum)

1 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Αθάνι, 25-3-05, 470μ

Περίπου 5 φυτά με ενδιάμεσους μορφολογικούς χαρακτήρες βρέθηκαν στην μοναδική τοποθεσία της Λευκάδας μεταξύ των πιθανών γονικών ειδών. Παρουσιάζουν υπόχρωμη βασική περιοχή χείλους (Νο3), έλλειψη σύσφιξης στην βάση της στιγματικής κοιλότητας (Νο2) και στρόγγυλο χείλος (Νο 4 και 5), όπως η Ophrys herae. Από την άλλη, διαθέτουν πλήρη και έντονη πλαϊνή τρίχωση στο χείλος και ψευδο-οφθαλμούς συγκλίνοντες προς τα έσω της στιγματικής κοιλότητας (No5), (περισσότερα σχόλια στην σελίδα της Ophrys cephalonica).

-----------------------

Ionian islands, Lefkada, Athani village, 26-3-05, 470m

About 5 plants with intermediate characters were found between their possible parents, in only one location of Lefkada island. They have hypochromic basal lip area (No3), lack of tightening of the base of the cavity (No2) and globose lip (No4 and 5), similar to Ophrys herae. On the other hand, they show intense and complete side lip pilosity and pseudo-eyes converging towards the stigmatic cavity (No5), (more comments in the page of cephalonica).

2
3
4
5

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys cephalonica

Κέντρο - Centre: Ophrys cephalonica x herae (Ophrys x gilsoniorum)

Δεξιά - Right: Ophrys herae

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home