Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cretica x gortynia (Ophrys x baumanniana)

Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 300μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 300m

Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 300μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 300m

Σχόλια για διαφάνειες 1 και 2: πιθανό υβρίδιο κοντά σε Ophrys gortynia. O δεύτερος πιθανός "γονέας" δεν ανεβρέθηκε, αλλά λόγω του τρίλοβου χείλους, του υψομέτρου και της ημερομηνίας πιθανά είναι η Ophrys cretica (και λιγότερο πιθανά η Ophrys ariadnae).

Comments for slides 1 and 2: probable hybrid plant near to typical Ophrys gortynia. The second parent was not found in this location, but the trilobed lip, alltitude and date point that it could be Ophrys cretica (and less probable Ophrys ariadnae).

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home