Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys herae x mammosa (Ophrys x ?)

1 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Πόρος, 220μ, 25-3-05

Ionian islands, Lefkada, Poros village, 220m, 25-3-05

2 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Πόρος, 220μ, 25-3-05

Ionian islands, Lefkada, Poros village, 220m, 25-3-05

3 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Πόρος, 220μ, 25-3-05

Ionian islands, Lefkada, Poros village, 220m, 25-3-05

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys herae

Κέντρο - Centre: Ophrys herae x mammosa (Ophrys x ?)

Δεξιά - Right: Ophrys mammosa

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home