Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys ferrum-equinum x reinholdii (Ophrys x kalteiseniana)

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Έμπωνας, 1-4-07, σε τοποθεσία που υπέδειξε ο Γιώργος Παστρικός

Dodecanese, Rhodes, Embonas, 1-4-07, in a site suggested by Giorgos Pastrikos

2
3
4

 

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Ophrys ferrum-equinum

Κέντρο - Centre: Ophrys ferrum-equinum x reinholdii (Ophrys x kalteiseniana)

Δεξιά - Right: Ophrys reinholdii

 

back to Ophrys Hybrids

Greek orchids home