Κεντρική σελίδα
Επάνω
Or anatolicaxpauciflora
Or boryixpapilionacea
Orchis italica x simia
Or laxifloraxmorio
Orchis militaris x purpurea
Or morioxpapilionacea
Orchis papilionacea x tridentata
Orchis pauciflora x pinetorum
Orchis pauciflora x quandripunctata
Orchis pinetorum x spitzelii
Orchis provincialis x spitzelii
Orchis punctulata x purpurea
Orchis purpurea x simia
Orchis tridentata x ustulata

ORCHIS HYBRIDS

Στον παρακάτω πίνακα (μετά το αγγλικό κείμενο), πατώντας πάνω στην εικόνα στα αριστερά ή στην σύνδεση στα δεξιά, παρουσιάζεται σελίδα με συζήτηση ή/και περισσότερες φωτογραφίες του κάθε υβριδίου.

horizontal rule

In the following table, by clicking on the image on the left or the link on the right, a separate page is showing up, containing discussion or/and more slides of each hybrid.

1 Orchis anatolica x pauciflora (Orchis x thriptiensis) (2 slides)
2 Orchis boryi x papilionacea ssp. heroica (Orchis x lasithica) (4 slides)
3 Orchis laxiflora x morio (Orchis x alata) (1 slide)
4 Orchis morio x papilionacea (Orchis x gennarii) (3 slides)
5 Orchis militaris x purpurea (Orchis x hybrida) (4 slides)
6 Orchis papilionacea x tridentata (Orchis x ?) (1 slide)
7 Orchis pauciflora x pinetorum (Orchis x ?) (4 slides)
8 Orchis pauciflora x anatolica (Orchis x pseudoanatolica) (1 slide by Ferdinand Ellenbast)
9 Orchis pinetorum x spitzelii (Orchis x ?) (3 slides)
10 Orchis provincialis x spitzelii (Orchis tingitania) (6 slides made by Ilias Tselos)
11 Orchis punctulata x purpurea (Orchis x wulffiana) (1 slide)
12 Orchis purpurea x simia (Orchis x angusticruris) (2 slides)
13 Orchis (neotinea) tridentata x ustulata (Orchis x dietrichiana) (1 slide)
14 Orchis italica x simia (orchis x apollinaris) (2 slides)

back to Hybrids