Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis pauciflora x quandripunctata (Orchis x pseudoanatolica)

1 Πελοπόννησος, 16-04-07, από τον Ferdinand Ellenbast

Peloponnisos, 16-04-07, by Ferdinand Ellenbast

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis pauciflora

Κέντρο - Centre: Orchis pauciflora x quandripunctata (Orchis x pseudoanatolica). Notice the thin,  horizontal spur

Δεξιά - Right: Orchis quandripunctata

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home