Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis militaris x purpurea (Orchis x hybrida)

Εξαιρετικά σπάνιο για την Ελλάδα υβρίδιο που ανακάλυψε ο Σπύρος Τσιφτσής και ευγενικά υπέδειξε την μοναδική τοποθεσία στο Φαλακρό.

horizontal rule

Extremely rare hybrid, recently discovered by Spyros Tsiftsis, who kindly indicated the unique location, in Falakron mountain

1 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 29-5-07, 1600μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 29-5-07, 1600m

2 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 29-5-07, 1600μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 29-5-07, 1600m

3 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 29-5-07, 1600μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 29-5-07, 1600m

4 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 29-5-07, 1600μ

Macedonia, Drama, Falakron mountain, 29-5-07, 1600m

horizontal rule

Υβρίδιο μεταξύ γονικών ειδών - Hybrid between parents:

Αριστερά - Left: Orchis militaris

Κέντρο - Centre:  Orchis militaris x purpurea (Orchis x hybrida).

Δεξιά - Right: Orchis purpurea

 

Back to Orchis Hybrids

Greek orchids home