Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys sepioides (oestrifera group)

Ten (10) members in this group:

Op. bicornis, Op. sepioides (current page), Op. crassicornis, Op. leptomera, Op. cerastes, Op.  cornutula, Op. ceto, Op. rhodia, Op. minutula, Op. dodekanensis

P. DEVILLERS & J. DEVILLERS-TERSCHUREN, 2004

Πρόσφατα αναγνωρισθέν είδος που ξεχωρίζει από τα άλλα μέλη της ομάδας oestrifera, λόγω του μεγάλου χείλους (μήκος: 13-17mm) και του έντονα αμφοροειδούς σχήματος του χείλους που θυμίζει σώμα σουπιάς (από την ομοιότητα αυτή προήλθε και το όνομα "sepioides"). Πιο συγκεκριμένα, η αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους είναι μόνο 36% κατά μέσο όρο, ενώ της Ophrys bicornis, με την οποία φαίνεται να συνυπάρχει στην βόρεια Ελλάδα, είναι 60% (βλέπε και την ειδική σελίδα "Greek Ophrys with long side horns"). Η Ophrys cerastes έχει την ίδια αναλογία στο ενδιάμεσο (45%), μικρότερο χείλος και λίγο πρωιμότερη άνθηση (διαφάνεια Νο3). Κατανέμεται στην κεντρική* και δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο και ανθίζει τους μήνες Μάιο-Ιούνιο.

*Σημείωση1: Τα φυτά Νο 1 και 2 προέρχονται από τα Πιέρια και η αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους είναι 39% (βλέπε και την σελίδα Long horned Ophrys from North Olympos slopes, Pieria range, Vermion).

Σημείωση 2: Στην διαφάνεια Νο3 φαίνονται μαζί η Ophrys sepioides (αριστερά) και η Ophrys cerastes (δεξιά). Οι αναλογίες του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους είναι, αντίστοιχα 40 και 45%, ενώ είναι εμφανής η διαφορά στο μήκος του χείλους (βλέπε και την σελίδα Long horned Ophrys from Zagori villages).

horizontal rule

Recently recognized, this species is discriminated from the other members of oestrifera group by the long lip (13-17mm) and the amphoroid shape of the lip, which is very swollen towards the lower part and reminds the body of a cuttlefish (from this similarity comes the name "sepioides"). More specifically, the ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width is only about 36%, while the same ratio in Ophrys bicornis, a co-existent species in northern Greece, is 60% (see also the special page "Greek Ophrys with long side horns"). The same ratio of Ophrys cerastes has intermediate value(45%) and also this last member has smaller lip and slightly earlier flowering time (slide No3). Ophrys sepioides is distributed in central* and western Macedonia and Epiros and flowers through May-June.

*Note1: Plants No1 and 2 come from Pieria range of central Macedonia and their ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width is 39% (see also the page Long horned Ophrys from North Olympos slopes, Pieria range, Vermion).

Note2: In slide No3 you may see together Ophrys sepioides (on the left) and Ophrys cerastes (on the right). Their  ratios between stigmatic cavity width and lip's largest width are, respectively, 40 and 45%, while the difference between their lip lengths is apparent (see also the page Long horned Ophrys from Zagori villages).

horizontal rule

1 Μακεδονία, Πιερία, Ριζώματα, 16-5-04, 800μ

Macedonia, Pieria range, Rizomata village, 16-5-04, 800m

2
3 Ήπειρος, πολύ κοντά στους Φραγκάδες, 29-5-04, 1100μ

Epiros, very close to Frangades village, 29-5-04, 1100m

4 Ήπειρος, στο δρόμο μεταξύ Φραγκάδων-Κήπων, 30-5-04, 1000-1100μ

Epiros, in the road between Frangades-Kipoi, 30-5-04, 1000-1100m

5
6 Ήπειρος, Ιωάννινα, Βροσίνα, 23-05-05, 145μ

Epiros, Ioannina, Vrossina village, 23-05-05, 145m

7 Ήπειρος, Ιωάννινα, Βροσίνα, 23-05-05, 145μ

Epiros, Ioannina, Vrossina village, 23-05-05, 145m

Back to Orchids list

Greek orchids home