Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cerastes (oestrifera group)

Ten (10) members in this group:

Op. bicornis, Op. sepioides, Op. crassicornis, Op. leptomera, Op. cerastes (current page)Op.  cornutula, Op. ceto, Op. rhodia, Op. minutula, Op. dodekanensis

P. DEVILLERS & J. DEVILLERS-TERSCHUREN, 2004

Το πιο διαδεδομένο είδος της ομάδας oestrifera στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Το χείλος έχει μήκος γύρω στο 1cm και τα πέταλά του συνήθως είναι πολύ μικρά, ενώ η αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους είναι περίπου 45% ((βλέπε και την σελίδα "Κοζάνη,  Γρεβενά και Καστοριά" και την γενική σελίδα "Greek Ophrys with long side horns"). Προς τα βόρεια σύνορα αναμιγνύεται και ίσως αντικαθίσταται από την Ophrys bicornis, ενώ στα δυτικά (Ήπειρος) συνυπάρχει με την Ophrys sepioides. Πολύμορφο είδος με πολλές ποικιλίες, μερικές με μικρό χείλος (var. minuscula) και άλλες με πρωιμότερη άνθηση. Ανθίζει από τέλος Απριλίου ως αρχές Ιουνίου.

Σημείωση1: Οι φωτογραφίες Νο7 και 8, δείχνουν φυτά από το Πήλιο και προσφέρθηκαν ευγενικά από τον Κώστα Πράσινο.

Σημείωση 2: Τουλάχιστον στην Ήπειρο, παρατηρούνται Ophrys cerastes με πολύ μικρό μήκος χείλους (περίπου 7mm). Πρόκειται για την Ophrys cerastes var. minuscula που περιγράφηκε από τους G. & W.Thiele το 2002 και παρουσιάζονται στον πίνακα var. minuscula (φυτά Νο 9-12). Φυτά της ομάδας oestrifera με μικρά χείλη εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα και έχουν ήδη αναγνωριστεί ως ξεχωριστά είδη στο ανατολικό Αιγαίο (βλέπε Ophrys minutula, Ophrys dodekanensis και Ophrys cornutula). Όμως η ποικιλία αυτή φαίνεται να συνυπάρχει πάντοτε με την τυπική Ophrys cerastes.

horizontal rule

The most widely distributed species of oestrifera group in continental Greece, which seems to exist also in Cyklades islands. The lip has a length of about 1cm, the petals are usually very small, while the ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width is about 45% (you may also see the page "Kozani, Grevena and Kastoria" and the general page "Greek Ophrys with long side horns"). Close to the northern borders, it is mixed with or replaced by Ophrys bicornis, while in the west (Epiros) it coexists with Ophrys sepioides. Polytypic species with many varieties, some with very small lips (var. minuscula) and others with earlier flowering time. The flowering time of the typical continental form is from the end of April - early June.

Notes 1: The photos No7 and 8, show plants from Pelion mountain of Magnesia and have been kindly offered by Costas Prassinos.

Notes 2: At least in Epiros, there are Ophrys cerastes with short lips (about 7mm long). They are called Ophrys cerastes var. minuscula. This variety has been described by  G. & W.Thiele on 2002 and some plants with small lips (6-8mm) are presented in the table var. minuscula (plants No 9-12). Plants of oestrifera group with small lips exist through whole Greece and some of them, from eastern Aegean, have already been separated as different species (see also Ophrys minutula, Ophrys dodekanensis and Ophrys cornutula). But this particular variety almost always grows together with the typical Ophrys cerastes and flowers at the same time.

1 Μακεδονία, Κοζάνη, κοντά στα Πετρανά, 9-5-04, 640μ

Macedonia, Kozani, near Petrana village, 9-5-04, 640m

2 Πελοπόννησος, δρόμος Ναυπλίου-Λεωνιδίου, 21-4-03, 250μ

Peloponnisos, road between Nauplion-Leonidio, 21-4-03, 250m

3 Μακεδονία, Κοζάνη, κοντά στα Πετρανά, 9-5-04, 640μ

Macedonia, Kozani, near Petrana village, 9-5-04, 640m

4 Μακεδονία, Κοζάνη, κοντά στα Πετρανά, 20-05-05, 660μ, αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους=47%

Macedonia, Kozani, near Petrana village, 20-05-05, 660m, ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width=47%

5 Μακεδονία, Κοζάνη, Αυγερινός, 20-05-05, 820μ, μήκος χείλους=1cm

Macedonia, Kozani, Avgerinos village, 20-05-05, 820m, lip length=1cm

6 Ήπειρος, Ιωάννινα, Ζούζουλη, 21-05-05, 1020μ, αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους=50%

Epiros, Ioannina, Zouzouli village, 21-05-05, 1020m, ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width=50%

7 Θεσσαλία, Μαγνησία, Πήλιο, 15-04-01, (από τον Κώστα Πράσινο), αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους=52% (φυτό Νο8)

Thessalia, Magnesia, Pelio mountain, 15-04-01, (by Costas Prassinos), ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width=52% (plant No8)

8

 

Ophrys cerastes var. minuscula (G. THIELE & W. THIELE, 2002):

9 Ήπειρος, Ιωάννινα, Κεράσοβο, 21-05-05, 700μ

Epiros, Ioannina, Kerasovo village, 21-05-05, 700m

10 Ήπειρος, Ιωάννινα, Κεράσοβο, 21-05-05, 700μ

Epiros, Ioannina, Kerasovo village, 21-05-05, 700m

11 Ήπειρος, Ιωάννινα, Βροσίνα, 23-05-05, 145μ

Epiros, Ioannina, Vrossina village, 23-05-05, 145m

12 Μακεδονία, Κοζάνη, κοντά στα Πετρανά, 20-05-05, 66, σε σύγκριση με τυπική Ophrys cerastes από τον ίδιο βιότοπο

Macedonia, Kozani, near Petrana village, 20-05-05, 660m, in comparison to typical Ophrys cerastes from the same biotope

Back to Orchids list

Greek orchids home