Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys ceto* (oestrifera group) Ten (10) members in this group:

Op. bicornis, Op. sepioides, Op. crassicornis, Op. leptomera, Op. cerastes, Op.  cornutula, Op. ceto (current page), Op. rhodia, Op. minutula, Op. dodekanensis

P. DEVILLERS & J. DEVILLERS-TERSCHUREN, 2004

Με κέντρο της κατανομής τις Κυκλάδες*, η Ophrys αυτή ξεχωρίζει από τις άλλες της ομάδας oestrifera, καθώς έχει λεπτό και επίμηκες χείλος μήκους 10-14mm και χαρακτηριστικά μικρούς πλαϊνούς λοβούς (κέρατα), με μήκος μικρότερο των 4mm. Λόγω των μικρών πλαϊνών λοβών, αναφερόταν παλιότερα ως Ophrys bremifera (είδος που θεωρείται τώρα υβριδογενές και δεν αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό) ή ως Ophrys scolopax (είδος της δυτικής Μεσογείου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα). Ανθίζει σχετικά αργά, κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο.

*Σημείωση: Τον Απρίλιο του 2005 βρέθηκε στα Κύθηρα, τυπικές Ophrys ceto, σε λίγες τοποθεσίες, μεταξύ 150 και 300μ, όλες σε σκιερή κοιλάδα, κοντά στο χωριό Αβλέμωνας. Είναι η πρώτη αναφορά του είδους αυτού από τα Κύθηρα και ο μοναδικός εκπρόσωπος της ομάδας oestrifera που παρατηρήθηκε αυτή την εποχή (τέλη Απριλίου), στο νησί.

horizontal rule

With a distribution centered in Cyclades islands*, this Ophrys is recognized by the thin and elongated lip, with length 10-14mm and the characteristic short side lobes, shorter than 4mm. Due to the shortness of the side lobes, this species was erroneously reported, in older times, as Ophrys bremifera (which is now considered hybridogenic and not separate species) or as Ophrys scolopax (species distributed to west Mediterranean coasts which does not exists in Greece). It flowers on the late, during April and May.

*Note: On April 2005, in Kythira island, typical Ophrys ceto were found, in a few locations, between 150-300m, all of them in a shadowy valley, near Avlemonas village. It is the first report of existence of this species from Kythira  and the unique representative of oestrifera group that has been observed, at least during the end of April, in the island.

1 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 24-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 24-4-05, 120m

2 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 24-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 24-4-05, 120m

3 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 24-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 24-4-05, 120m

4 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 27-4-05, 250μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 27-4-05, 250m

5 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 24-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 24-4-05, 120m

6 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 27-4-05, 200μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 27-4-05, 200m

Back to Orchids list

Greek orchids home