Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys dodekanensis** (oestrifera group)

Ten (10) members in this group:

Op. bicornis, Op. sepioides, Op. crassicornis, Op. leptomera, Op. cerastes, Op. cornutula, Op. ceto, Op rhodia, Op. minutula, Op. dodekanensis (current page)

H. KRETZSCHMAR & KREUTZ, 2001

Ενδημικό της Ρόδου, με πολύ μικρά άνθη. Το χείλος έχει μήκος μόνο 6-9mm, ενώ και οι πλαϊνοί λοβοί είναι μικροί. Συγκριτικά με την Ophrys cornutula, που επίσης έχει μικρά άνθη, έχει πρωιμότερη άνθηση (Φεβρουάριος - Μάρτιος) και πολύ ευρεία στιγματική κοιλότητα σε σχέση με το χείλος. Το τρίτο είδος του ανατολικού Αιγαίου με μικρά άνθη, η Ophrys minutula, δεν υπάρχει στην Ρόδο και ανθίζει πολύ αργότερα.

    * Σημείωση: Όλες οι παρακάτω φωτογραφίες (No1 ως 4) προσφέρθηκαν από τον James Mast de Maeght που με αυτό τον τρόπο αύξησε τον αριθμό των παρουσιαζομένων ειδών αυτού του site.

horizontal rule

Rhodian endemic with very small flowers. The lip length is only 6-9mm, while the side lobes are very short too. In comparison to Ophrys cornutula, which has also small flowers, it has earlier flowering time (February - March) and a stigmatic cavity which is very large in relation to the lip. The third small flowered species of eastern Aegean islands, Ophrys minutula does not exist in Rhodes and blossoms much later.

    * Notes: All the following nice slides (No1-4) were kindly offered by James Mast de Maeght, who contributed the most to the increasing number of the species presented in this site.

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 28-03-05, 540μ

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Profitis Ilias, 28-03-05, 540m

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 28-03-05, 540μ

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Profitis Ilias, 28-03-05, 540m

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 28-03-05, 540μ

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Profitis Ilias, 28-03-05, 540m

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 28-03-05, 540μ

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Profitis Ilias, 28-03-05, 540m

Back to Orchids list

Greek orchids home