Κερασφόρες Ophrys από βόρειο Όλυμπο, Πιέρια και Βέρμιο

Long horned Ophrys from north Olympos slopes, Pieria range and Vermion mt.

(η ίδια συλλογή με μορφή slide show)

red dots () on the  distribution map   

(the same collection as a slide show)

Οι παρακάτω Ophrys προέρχονται από τις πλαγιές τριών διπλανών βουνών της Κεντρικής Μακεδονίας. Η βόρεια πλευρά του Ολύμπου χωρίζεται από τα Πιέρια από μία στενή κοιλάδα και η βλάστηση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες. Ομοίως, το Βέρμιο αποτελεί την βόρεια συνέχεια των Πιερίων και για αυτό τα φυτά από τα τρία όρη παρουσιάζονται στην ίδια σελίδα.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται στοιχεία της φωτογράφησης του φυτού, όπως και το μήκος χείλους (LL: το μήκος του χείλους μετρημένο από την βάση του χείλους, στο σημείο που τα πλαϊνά τοιχώματα της στιγματικής κοιλότητας το συναντούν μέχρι την άκρη του στο σημείο που ενώνεται με την απόφυση. Η μέτρηση έγινε χωρίς πίεση του χείλους σε σταθερή επιφάνεια). Μερικές διαφάνειες συνοδεύονται από περισσότερα σχόλια και παρατηρήσεις.

horizontal rule

The following presented Ophrys come from the slopes of three nearby mountains of central Macedonia. North slopes of Olympos are separated from Pieria mountains by a narrow valley and vegetation is very similar. Also, Vermion mountain is the north continuation of Pieria range, so the plants from these three mountains are presented together in the same page.

In the next table, you may see photographical data and the length of the labellum (LL: the lip length measured from the lip base, at its meeting point with the side walls of the stigmatic cavity, till the lowers end of the lip, at its meeting point with the appendage. Measurements are taken in the field, without pressing the lip on a stable surface). Some slide are accompanied by more comments and observations.

 

1 Μακεδονία, Όλυμπος, Βροντού, 24-4-99, 650μ, φρύγανα. Όμοιο με τα επόμενα, αλλά με φανερά μικρότερο μήκος χείλους.

Macedonia, Olympos, Vrontou, 24-4-99, 650m. Similar with the following, but with apparently smaller lip.

2 Μακεδονία, Πιερία, Ριζώματα, 16-5-04, 900μ, ανοιχτό λιβάδι, κοντά σε δάση οξιάς.

Το φυτό Νο2 έχει από τα μεγαλύτερα χείλη, μήκους 15mm και σχετικά ευρύ χείλος με κοντούς πλαϊνούς λοβούς. Τα υπόλοιπα (3-7) είναι παρόμοια μεταξύ τους, με μακριούς κερατόμορφους λοβούς, μικρά πέταλα και κεντρικό λοβό αμφοροειδή, λεπτότερο προς την βάση. Τα φυτά Νο3 και 4 είναι σχετικά υπόχρωμα, με LL=12mm,  ενώ τα υπόλοιπα έχουν LL=13mm.

-----------------------

 

Macedonia, Pieria range, Rizomata village, 16-5-04, 900m, open meadow, near beech forests.

Plant No2 has the largest lip in this population, 15mm long, wide and with short side lobes. The rest (3-7) are similar between each other, with long side horns, small petals, amphoroid median lobe, which is narrower towards its base. Plants No3 and 4 are hypochromic with LL=12mm, while the rest have LL=13mm

3
4
5
6
7
8 Μακεδονία, Πιερία, Ριζώματα, 16-5-04, 800μ, ξέφωτο σε δάσος οξιάς μαζί με Ophrys epirotica.

Βιότοπος κοντά στον προηγούμενο (3 km) με σταθερά μορφολογικά φυτά, με αρκετά μακριούς πλαϊνούς λοβούς και LL=12-13mm. Στο φυτό Νο11, λόγω της πρόσθιας φωτογράφησης, έγινε δυνατή η μέτρηση της αναλογίας του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους (=39%). Η αναλογία αυτή είναι παραπλήσια του Ophrys sepioides (P. Devillers και J. Devillers-Terschuren. La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17)

-----------------------

Macedonia, Pieria range, Rizomata village, 16-5-04, 800m, beech forest clearing, with many Ophrys epirotica.

Biotope very close to the previous (3km), with morphologically stable plants, with long side horns and LL=12-13mm. In the plant No11, which is photographed "en face", the ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width was counted (39%). This is very close to Ophrys sepioides' analogy (P. Devillers and J. Devillers-Terschuren. La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17)

9
10
11
12
13
14 Μακεδονία, Βέρμιο, ανατολικές πλαγιές, 600μ, 26-5-04.

Μικρός πληθυσμός φυτών, με LL=13mm και αναλογία  του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους ίση με 45% (για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκε το κάτω άνθος του φυτού Νο14).

-----------------------

Macedonia, Vermion, east slopes, 600m, 26-5-04.

Small population of plants, with LL=13mm and a ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width=45% (the lower flower of the plant No14 was used for the measurement).

15
16

back to Greek orchids home

back to Greek Ophrys with long side horns