Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys polyxo (heldreichii group) Five (5) members in this group:

Op. schlechteriana, Op. heldreichii, Op. calypsus, Op. colossaea, Op. homeri, Op. polyxo (current page), Op. chiosica

J. MAST DE MAEGHT, M.-A. GARNIER, J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS, 2005

Επί του παρόντος ενδημική της Ρόδου, η ορχιδέα αυτή περιγράφηκε πρόσφατα, μετά από επανειλημμένες επισκέψεις και επιτόπιες έρευνες των συγγραφέων. Στο παρελθόν, παρόμοια φυτά ονομαζόταν ως "Ophrys bremifera ή  Ophrys oestrifera". Χαρακτηριστικά του είδους αυτού είναι τα μεγάλα σέπαλα (παρόμοια με αυτά της Ophrys ceto από τις Κυκλάδες), τα επίσης μεγάλα πέταλα και η ποικιλομορφία στην πλαϊνή τριχοφυΐα του χείλους. Με βάση το τελευταίο χαρακτηριστικό, οι συγγραφείς το κατατάσσουν στην ομάδα heldreichii.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις σελίδες "OPHRYS NEWS 4"  και  "HELDREICHII GROUP". Ανθίζει πιθανά από τα τέλη Μαρτίου ως και το πρώτο 15θήμερο του Απριλίου, σε χαμηλά υψόμετρα.

Σημείωση: Οι παρακάτω φωτογραφίες (Νο 1-4) προσφέρθηκαν ευγενικά από τον James Mast de Maeght. Η τελευταία (Νο5) προσφέρθηκε από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου.

horizontal rule

Currently considered endemic to Rhodes, this orchid has been described recently after many successive visits to Rhodes island and in situ researches by the authors. Similar plants were named as "Ophrys bremifera or Ophrys oestrifera", in the past. Characteristics of this species are the long sepals (similar to the sepals of the Cycladic Ophrys ceto), the long petals and the variability of the side lip pilosity. According to this last characteristic, the authors classified Ophrys polyxo to the heldreichii group. For more information you may visit the pages "OPHRYS NEWS 4" and  "HELDREICHII GROUP", constructed by James Mast de Maeght, one of the authors. Most probably it flowers from the end of March until mid April and prefers low altitudes.

Note: The following photos (No1-4) offered kindly by James Mast de Maeght. The last one (Νο5), which shows an hypochromic plant, offered by Vaggelis Papiomytoglou.

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 1-4-2005, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, 1-4-2005, by James Mast de Maeght

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 1-4-2005, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, 1-4-2005, by James Mast de Maeght

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 1-4-2005, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, 1-4-2005, by James Mast de Maeght

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 1-4-2005, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, 1-4-2005, by James Mast de Maeght

5 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 10-4-2006, από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου (δείτε επίσης την σελίδα "Abnormal colors")

Dodecanese, Rhodes, 10-4-06, by Vaggelis Papiomytoglou (you may also see the page "Abnormal colors")

Back to Orchids list

Greek orchids home