Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys colossaea** (heldreichii group) Five (5) members in this group:

Op. schlechteriana, Op. heldreichii, Op. colossaea (current page), Op. calypsus, Op. homeri, Op. polyxo, Op. chiosica

P. DELFORGE, 2005

Για καιρό υπήρχαν αναφορές από την Ρόδο για Ophrys με μεγάλα και τραπεζοειδή χείλη και σχετικά όψιμη άνθηση. Οι Ophrys αυτές ονομάστηκαν από διάφορους ερευνητές ως "Ophrys episcopalis", "Ophrys apulica", Ophrys calypsus-pseudoapulica". O Delforge το 2005 τις κατέταξε ως ξεχωριστό είδος με το όνομα Ophrys colossaea λόγω του μεγάλου άνθους των. Κύρια χαρακτηριστικά ο μεγάλος βλαστός που φτάνει και τα 70 εκατοστά ύψος, τα μεγάλα άνθη (15 ως 18 χιλιοστά μήκος χείλους) και η όψιμη άνθηση (είναι, μαζί με την Ophrys apifera η τελευταία Ophrys που ανθίζει στην Ρόδο). Επί του παρόντος βρέθηκε σε λίγες τοποθεσίες στην Ρόδο και πιθανά υπάρχει και στην Κω (βλέπε στην σελίδα της Ophrys episcopalis). Άνθηση από μέσα Απριλίου ως μέσα Μαΐου.

Σημείωση: Ο Γιώργος Παστρικός εντόπισε την σπάνια αυτή Ophrys στην Ρόδο και προσέφερε ευγενικά στο site τις τρεις παρακάτω φωτογραφίες.

horizontal rule

For a long time there were references from Rhodes for some Ophrys with long and trapezoid lips and relatively late flowering time. These Ophrys have been named by various orchidologists as "Ophrys episcopalis", "Ophrys apulica", Ophrys calypsus-pseudoapulica". Delforge, in 2005 classified them as a separate species under the name Ophrys colossaea due to their big flower size. Main characteristics are the long stem (the plants may reach the height of 70cm), the big flowers (15-18mm lip length) and the very late blossoming time (together with Ophrys apifera are the last Ophrys that flower in Rhodes). For the moment it has been found in few sites in Rhodes. Most probably it also exists in Kos island (see also in the page of Ophrys episcopalis). Flowering time: mid-April to mid-May.

Note: Giorgos Pastrikos spotted this rare Ophrys on Rhodes and kindly offered the three following photos to the present website.

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Ασγούρου, 16-4-07, από τον Γιώργο Παστρικό

Dodecanese, Rhodos island, Asgourou, 16-4-07, by Giorgos Pastrikos

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Ασγούρου, 16-4-07, από τον Γιώργο Παστρικό

Dodecanese, Rhodos island, Asgourou, 16-4-07, by Giorgos Pastrikos

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Ασγούρου, 16-4-07, από τον Γιώργο Παστρικό

Dodecanese, Rhodos island, Asgourou, 16-4-07, by Giorgos Pastrikos

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Αφάντου, 15-4-89, από τον Ferdinand Ellenbast

Dodecanese, Rhodos island, Afantou, 15-4-89, by Ferdinand Ellenbast

5 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Αφάντου, 15-4-89, από τον Ferdinand Ellenbast

Dodecanese, Rhodos island, Afantou, 15-4-89, by Ferdinand Ellenbast

6 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Αφάντου, 15-4-89, από τον Ferdinand Ellenbast

Dodecanese, Rhodos island, Afantou, 15-4-89, by Ferdinand Ellenbast

7 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Αφάντου, 15-4-89, από τον Ferdinand Ellenbast

Dodecanese, Rhodos island, Afantou, 15-4-89, by Ferdinand Ellenbast

8 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Αφάντου, 15-4-89, από τον Ferdinand Ellenbast

Dodecanese, Rhodos island, Afantou, 15-4-89, by Ferdinand Ellenbast

9 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 20-4-09, από τους Liesbeth & Jan Essink

Dodecanese, Rhodes Masari 20-4-09 by Jan & Liesbeth Essink

10 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 30-4-09, από τους Liesbeth & Jan Essink

Dodecanese, Rhodes Charaki 30-4-09 by Jan & Liesbeth Essink

11 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 25-4-09, από τους Liesbeth & Jan Essink

Dodecanese, Rhodes Charaki 25-4-09 by Jan & Liesbeth Essink

12 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 14-4-09, από τους Liesbeth & Jan Essink

Dodecanese, Rhodes Charaki 14-4-09 by Jan & Liesbeth Essink

Back to Orchids list

Greek orchids home