Κεντρική σελίδα
Unclassified 1
Unclassified 2
Unclassified 3
Unclassified 4
Unclassified 5
Unclassified 6
Unclassified 7

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΟΡΧΙΔΕΕΣ

UNCLASSIFIED ORCHIDS

 

Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας του άνθους των ορχιδέων, ανακύπτουν προβλήματα ταξινόμησης. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στα υψηλώς διαφοροποιημένα άνθη του γένους Ophrys γι αυτό και τα περισσότερα προβλήματα ταυτοποίησης παρουσιάζονται στην μελέτη τους. Ακολουθεί λίστα φυτών με προβληματική κατάταξη. Πατώντας πάνω στην εικόνα στα αριστερά ή στην σύνδεση στα δεξιά, παρουσιάζεται σελίδα με συζήτηση ή/και περισσότερες φωτογραφίες του κάθε φυτού.

horizontal rule

The great variability of orchid flower brings up many classification problems. This phenomenon is especially strong in the highly differentiated flowers of genus Ophrys and for this reason the major identity and classification problems are reported during their study. By clicking on the image on the left or the link on the right, a separate page is showing up, containing discussion or/and more slides of each plant.

 

1

 Αταξινόμητη σεξουαλική συμπεριφορά!! (1 διαφάνεια)

Unclassified sexual behavior!!! (1 slide)

2

 Ophrys της ομάδας mammosa από τα Πιέρια (3 διαφάνειες)

Ophrys of the mammosa group from Pieria range (3 slides)

3

Ophrys με μικρό χείλος από τα Γρεβενά (2 διαφάνειες)

Ophrys with short lip from Grevena (2 slides)

4

Ophrys cerastes με μικρούς πλαϊνούς λοβούς ή heldreichii var. scolopaxoides? (6 διαφάνειες)

Ophrys cornuta with short side lobes or heldreichii var. scolopaxoides? (6 slides)

5

Ophrys της ομάδας scolopax ή tetraloniae από τη Λέσβο (4 διαφάνειες)

 Ophrys of the scolopax or tetraloniae group from Lesbos (4 slides)

6 Ophrys epirotica με πολύ μικρό χείλος (14 διαφάνειες)

Ophrys epirotica with very small lips (14 slides)

8 Πρώιμη Ophrys της ομάδας iricolor, με μικρό άνθος, από την Λευκάδα (8 διαφάνειες)

Early Ophrys of iricolor group, with small lip, from Lefkada island (8 slides)

 

Greek orchids home

Orchids list - Κατάλογος ορχιδέων