Κεντρική σελίδα
Επάνω

Unclassified No 6: Ophrys epirotica with very small lip

1

Σχόλια-Comments (English text)

Σε τουλάχιστον τρεις περιοχές, κατά το μήνα Μάιο, παρατηρήθηκαν πληθυσμοί Ophrys που ομοιάζουν με Ophrys epirotica αλλά διαθέτουν μικρότερο μήκος χείλους (6-9mm). Τα φυτά αυτά έχουν επίσης απλό σχέδιο θυρεού, αποτελούμενο από παράλληλες ταινίες πλαισιωμένες από λευκή γραμμή, ακέραια χείλη με λευκωπές, πυκνές πλαϊνές τρίχες (βλέπε διαφάνεια Νο1, 8, 9 και 14) και δίχρωμα πλαϊνά σέπαλα, με ιώδη απόχρωση στο κατώτερο ήμισύ τους (βλέπε διαφάνεια Νο3). Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι το σχήμα του χείλους (υποστρόγγυλο, με διεύρυνση της βασικής περιοχής, έτσι ούτως ώστε θυμίζει σχήμα καρδιάς) και το ιδιαίτερα μικρό μήκος χείλους (6-9mm, έναντι 10-14mm του Ophrys epirotica και του Ophrys macedonica). Βρέθηκαν στις εξής τοποθεσίες:

bulletΉπειρος, Φραγκάδες, 1050μ, 30-5-04, μαζί με τυπικές Ophrys epirotica και Orchis laxiflora (φυτά 1 και 8)
bulletΉπειρος, Μακρίνο, 1000μ, 29-5-04, μερικές φορές χωρίς τυπικές Ophrys epirotica (φυτά 2 ως 7 και 9-11)
bulletΉπειρος, μεταξύ Αγ. Παρασκευής - Φούρκας, 550μ, 8-5-04 (φυτά Νο 12-14, από δύο διαφορετικές περιοχές, με πανομοιότυπους, καρδιόσχημους, μεσαίους λοβούς και έντονη πλάγια τρίχωση)

 

 

-----------------------

 

 

At least in three different locations, on May 2004, populations of Ophrys resembling Ophrys epirotica were observed, but with much smaller lip length (6-9mm). These plants are having simple speculum design, usually with two parallel stripes surrounded by white lining, entire lips with dense, whitish side hairs (see slides No1, 8, 9 and 14) and bicolored sepals, with purple coloration of the lower half (see slide No3). Their main characteristic is the shape of the lip (subglobular, with wide basal area in a way that resembles the shape if the heart) and the small length of the lip (6-9mm, while Ophrys epirotica and Ophrys macedonica have lip lengths 10-14mm). They have been spotted in the following locations:
bullet

Epiros, Frangades, 1050m, 30-5-04, together with typical Ophrys epirotica and Orchis laxiflora (plants No 1 and 8)

bullet

Epiros, Makrino village, 1000m, 29-5-04, some plants far away from typical Ophrys epirotica (plants No 2-7 and 9-11)

bullet

Epiros, between villages Ag.Paraskevi and Fourka, 550m, 8-5-04 (plants No 12-14, from two different locations, with identical heart-shaped, small median lobes and strong side pilosity)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

Back to Unclassified orchids