Κεντρική σελίδα
Επάνω

Unclassified No 7: early Ophrys of iricolor group from Lefkada island

1

Σχόλια-Comments ( English text)

Στα τέλη Μαρτίου (26-3-05), στην Λευκάδα και σε τουλάχιστον δύο τοποθεσίες απομακρυσμένες μεταξύ τους παρατηρήθηκαν Ophrys της ομάδας iricolor με ιδιαίτερα μικρά άνθη, με χείλος 11-14mm. Επίσης οι Ophrys αυτές ήταν ιδιαίτερα πρώιμες στην άνθησή τους καθώς τα περισσότερα άνθη ήταν ξερά (μόνο τα κορυφαία της ταξιανθίας ήταν σε καλή κατάσταση) και βρέθηκαν σε σχετικά ψηλό υψόμετρο. Εμφανίζουν πολλά χαρακτηριστικά της Ophrys mesaritica, όπως το μικρό χείλος, η πρωιμότητα, τα σχεδόν κάθετα άνθη (και όχι οριζόντια όπως της Ophrys iricolor, φυτά Νο 2,3,4), το ξεθωριασμένο χρώμα του θυρεού, και το ωχροπράσινο κέντρο της κάτω επιφάνειας του χείλους (φυτό Νο5). Πιθανά στα Ιόνια, να υπάρχει ένα είδος πρώιμου Ophrys της ομάδας iricolor και σ' αυτό να οφείλεται η παρουσία της Ophrys mesaritica στην λίστα των Ophrys της Κέρκυρας, του A.Richelmann  (βλέπε την λίστα, στην παράγραφο "Orchids of Corfu", της σελίδας "OPHRYS NEWS 3"). Οι τοποθεσίες που βρέθηκε η Ophrys αυτή είναι:

bullet

Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Καλαμίτσι, 300μ, 26-3-05 (περίπου 10 φυτά)

bullet

Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Πόρτο Κατσίκι, 300μ, 26-3-05 (περίπου 5 φυτά)

-----------------------

On the end of March (26-3-05), in Lefkada (Ionian islands), in at least 2 locations far from each other, Ophrys of iricolor group with small flowers and lips 11-14mm long have been observed. They were quite early flowering plants, as most of their flowers were dry at that time and found at relatively high altitudes. They show many characteristics of Ophrys mesaritica, as they have small lip, early blossoming, almost vertical hanging flowers (and not horizontal like in Ophrys iricolor, see the plants Νο 2,3,4), dull macula coloration, and pale-green centre of the underneath lip surface (plant No5). Most probably, in Ionian islands, there is a taxon of early Ophrys of the iricolor group, as it is also implied by the presence of  Ophrys mesaritica in the list of the Ophrys from Corfu (Kekryra), of A.Richelmann (see the list in the paragraph "Orchids of Corfu", of the page "OPHRYS NEWS 3"). The locations that the plants were found are:
bullet

Ionian islands, Lefkada, Kalamitsi village, 26-3-05, 300m (about 10 plants)

bullet

Ionian islands, Lefkada, road to Porto Katsiki, 26-3-05, 300m (about 5 plants)

2
3
4
5
6
7
8

 

Back to Unclassified orchids