Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys perpusilla* (funerea group)

Five (5) members in this group:

Op. calocaerina, Op. perpusilla (current page), Op. leucadica, Op. creberrima, Op. parvula

J. DEVILLERS - TERSCHUREN & P. DEVILLERS, 2004

Παλαιότερα γνωστή ως Ophrys punctulata, εξαπλώνεται από τα Ιόνια ως την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Ξεχωρίζει από την Ophrys leucadica καθώς έχει οψιμότερη άνθηση (Απρίλιος-Μάιος) και μικρότερο χείλος, με μήκος 8-11mm (έναντι 11-13mm της Ophrys leucadica).

* Σημείωση: Τα παρουσιαζόμενα φυτά (Νο1-8) προέρχονται από την Λευκάδα και έχουν μήκος χείλους 9-10mm. Μερικά διαθέτουν χείλος με έντονη κάμψη κατά τον επιμήκη άξονα (φυτά Νο 1 και 5) και άλλα ευρύ κίτρινο περιθώριο στο χείλος (φυτό Νο3). Παρόμοια φυτά, πιθανά να ευθύνονται για τις λανθασμένες αναφορές ανεύρεσης Ophrys cinereophila, στα Ιόνια

horizontal rule

Known in the past as Ophrys punctulata, it is distributed from the Ionian islands to Peloponnisos and Cyclades. The differences from Ophrys leucadica are the later flowering time (April - May) and the shorter lip which has a length of 8-11mm (while Ophrys leucadica has longer lip, 11-13mm).

    * Notes: The presented plants (No1-8) have been spotted in Lefkada island and have lips 9-10mm. Some of them have strong longitudinal bending of the lip (plants No1 and 5) and some possess a wide yellow margin on the edges of their lips (plant No3). Similar plants are, maybe, responsible for the erroneous reports about the existence of Ophrys cinereophila, in Ionian islands.

1 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Πόρος, 220μ, 25-3-05

-----------------------

Ionian islands, Lefkada, Poros village, 220m, 25-3-05

2
3
4
5
6
7
8

Back to Orchids list

Greek orchids home