Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys parvula (funerea group)

Five (5) members in this group:

Op. calocaerina, Op. leucadica, Op. perpusilla, Op. creberrima, Op. parvula (current page)

H.F. PAULUS, 2001

Με χείλος από τα μικρότερα σε μήκος στο βασίλειο των Ophrys, θεωρείται ενδημική του νοτιότερου άκρου της Ρόδου*, όπου περιγράφηκε πολύ πρόσφατα. Χείλος με μήκος 6-9mm, παρόμοιο με αυτό της Ophrys cinereophila, χωρίς όπως έντονη κάμψη κατά τον επιμήκη άξονα. Βραχύς βλαστός και ταξιανθία με λίγα άνθη. Συχνά παρουσιάζει αποχρωματισμό στην βάση του χείλους, η οποία φέρει επιμήκη σχισμή σχήματος V, όπως στα άλλα είδη της ομάδας funerea. Ανθίζει σε ξερά φρύγανα, από μέσα Μαρτίου ως Απρίλιο.

*Σημείωση: Μέσα σε ξερά φρύγανα, στο κέντρο της Κω, βρέθηκαν λίγα φυτά σαν αυτά που απεικονίζονται παρακάτω. Φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά της Ophrys parvula (λίγα άνθη, κοντός βλαστός, πολύ μικρό χείλος, λευκή βασική περιοχή) και αποτελούν την πρώτη ανεύρεση του είδους αυτού εκτός της Ρόδου. Στον ίδιο βιότοπο βρέθηκαν μερικές Ophrys blitopertha.  

horizontal rule

With one of the smallest lips in the Ophrys kingdom, it is considered endemic to Rhodes island*, where it has been described very recently. Lip with 6-9mm length, similar to Ophrys cinereophila's but without strong longitudinal bending. Short stem and few flowered infloresence. Usually it's V shaped lip base is discolored to whitish. It grows in dry phrygana and flowers from mid-March to April.

*Notes: In a dry place with phrygana, in the center of Kos island, few plants like the presented were found between Ophrys blitopertha. They possess all the characteristics of Ophrys parvula (few flowers, short stem, tiny lip, white basal area) and they are for the first time described from a site outside Rhodes.

1 Δωδεκάνησα, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 140μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, close to the airport, 140m, 16-04-05

2 Δωδεκάνησα, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 140μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, close to the airport, 140m, 16-04-05

Back to Orchids list

Greek orchids home