Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys blitopertha (blitopertha group) Two (2) members in this group

Op. blitopertha (current page), Op. persephonae

H.F. PAULUS, 1998

Ορχιδέα που πήρε το όνομά της από τον ξεχωριστό επικονιαστή της που είναι το κολεόπτερο Blitopertha lineolata (Scarabaeidae). Είναι μικρόσωμο φυτό με ύψος 10-25cm, ενώ το χείλος του άνθους του έχει μήκος 8-12mm*. Η εξάπλωσή της είναι ευρύτερη από αυτή της Ophrys persephonae, στις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και συνήθως φύεται σε ξερούς φρυγανότοπους (στην σελίδα της Ophrys persephonae καταγράφονται μερικές ακόμα διαφορές μεταξύ των δύο αυτών συγγενικών ειδών). Όψιμη ανθοφορία, από τα τέλη Μαρτίου ως τα τέλη Απριλίου.

*Σημείωση: Οι παρακάτω Ophrys blitopertha βρέθηκαν σε φρύγανα στην Κω. Ορισμένες παρουσιάζουν σχετικά μικρά άνθη (φυτό Νο2, χείλος 8-9mm) ενώ οι περισσότερες έχουν άνθη με χείλη 12-13mm (φυτά Νο1, 3 και 4).

This orchid's name derives from its special pollinator insect, which is the coleopteron Blitopertha lineolata (Scarabaeidae). Short plants with height only 10-25cm, while the lip of its flower is 8-12mm long*. Its distribution is wider than Ophrys persephonae's one, in Cyclades and eastern Aegean  islands and usually grows in dry phrygana (you may find more information about the differences between these two related species in the page of Ophrys persephonae). Late flowering time, end of March-April.

*Notes: The following Ophrys blitopertha were found in phrygana, on Kos island (Dodecanese). Some of them have relatively small flowers (plant No2, lip length 8-9mm), while the most of them have flowers with 12-13mm long lips (plants No1, 3 and 4).

1 Δωδεκάνησα, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 140μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, close to the airport, 140m, 16-04-05

2 Δωδεκάνησα, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 140μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, close to the airport, 140m, 16-04-05

3 Δωδεκάνησα, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 140μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, close to the airport, 140m, 16-04-05

4 Δωδεκάνησα, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 140μ, 16-04-05

Dodecanese, Kos island, close to the airport, 140m, 16-04-05

5 Κυκλάδες, Ηρακλειά, 26-3-2010

Cyclades, Herakleia island, 26-3-2010

6 Κυκλάδες, Σχοινούσα, 28-3-2010

Cyclades, Schinoussa island, 26-3-2010

7 Κυκλάδες, Ηρακλειά, 26-3-2010

Cyclades, Herakleia island, 26-3-2010

8 Κυκλάδες, Σχοινούσα, 28-3-2010

Cyclades, Schinoussa island, 26-3-2010

9 Δωδεκάνησα, Κως, 20-3-2010

Dodecanese, Kos island, 20-3-2010

10 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 29-3-2008

Dodecanese, Rhodes, 23-3-2008

11 Χίος, 11-4-2009

Chios island, 11-4-2009

12 Κυκλάδες, Ηρακλειά, 26-3-2010

Cyclades, Herakleia island, 26-3-2010

13 Κυκλάδες, Ηρακλειά, 26-3-2010

Cyclades, Herakleia island, 26-3-2010

Distribution map

Back to Orchids list

Greek orchids home