Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys icariensis** (argolica group) Six (6) members in this group:

Op. icariensis (current page), Op. delphinensis, Op. argolica, Op. aegea, Op. lucis, Op. lesbis

HIRTH & SPAETH, 1990

Σπάνια Ophrys, ενδημική της Ικαρίας και της Νάξου, που κατατάχτηκε τα τελευταία χρόνια στην ομάδα argolica. Παλιότερα ταξινομούνταν στην ομάδα bornmuelleri, καθώς παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά της, ενώ φαίνεται επηρεασμένη και από είδη της ομάδας mammosa (σχέδιο θυρεού, μικρή απόφυση). Άλλα χαρακτηριστικά της, το τραπεζοειδές, ακέραιο χείλος, τα έντονα πορφυρο-ιώδη σέπαλα και πέταλα, οι μικρές προεξοχές στους "ώμους" του χείλους και τα σχετικά μακριά πέταλά της (σε αντίθεση με είδη της ομάδας bornmuelleri που φέρουν μικρά πέταλα). Ανθίζει Μάρτιο - Απρίλιο.

Σημείωση: Το είδος αυτό παρουσιάζεται χάρη στην ευγένεια του Walter Van den Bussche, που φωτογράφησε την Ophrys icariensis, στην Ικαρία, την άνοιξη του 2005 και προσέφερε στο site όλες τις παρακάτω φωτογραφίες.

horizontal rule

Rare Ophrys, endemic to Ikaria (east Aegean) and Naxos (Cyclades) islands, recently classified to the argolica group. Formerly, it was classified in the bornmuelleri group, as it shows some characteristics similar to bornmuelleri members, while it seems also affected by species of the mammosa group (macula design, small appendage). Some other particularities are the trapezoid, entire lip, the purple sepals and petals, the small projections at the "shoulders" of the lip and the relatively long petals (in contrast with the bornmuelleri species which have short petals). It flowers through March - April.

Note: This species is presented due to the kindness of Walter Van den Bussche, who pictured Ophrys icariensis, in Ikaria, during the spring of 2005 and offered to this site, all the following photographs.

1 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ικαρία, 5-4-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Eastern Aegean islands, Ikaria island, 5-4-05 (by Walter Van den Bussche)

2 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ικαρία, 5-4-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Eastern Aegean islands, Ikaria island, 5-4-05 (by Walter Van den Bussche)

3 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ικαρία, 5-4-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Eastern Aegean islands, Ikaria island, 5-4-05 (by Walter Van den Bussche)

Back to Orchids list

Greek orchids home