Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys aegaea** (argolica group)   Six (6) members in this group:

Op. icariensis, Op. delphinensis , Op. argolica, Op. aegea (current page), Op. lucis, Op. lesbis

Kalteisen & H.R. Reinhard, 1987

Από μερικούς ταξινομείται ως υποείδος της Ophrys ferrum-equinum. Αρχικά θεωρήθηκε ενδημική της Καρπάθου, όπου φύεται χωρίς να είναι σπάνια, κατά το μήνα Μάρτιο. Κατόπιν βρέθηκε στην Κάσο, Αμοργό και την Ηράκλεια, δικαιώνοντας το όνομα 'aegaea". Μοιάζει με την Ophrys lucis της Ρόδου αλλά έχει πιο σκουρα πορφυρο-καφετιά άνθη, ενώ ξεχωρίζει από την συγγενική Ophrys lesbis καθώς το χείλος της είναι πιο σφαιρικό και ευρύ στην βασική περιοχή. Στην Κάρπαθο είναι άφθονη και εύκολα αναγνωρίσιμη, παρόλο που συχνά σχηματίζει υβρίδια με την Ophrys ferrum-equinum

horizontal rule

Sometimes classified as subspecies of Ophrys ferrum-equinum, initially considered endemic of Karpathos, where it grows without being rare, during the month of March. Later found in Kasos, Amorgos and Heraclea, justifying the name 'aegaea ". It resembles Ophrys lucis of Rhodes but has more dark brownish-purple flowers, while it differs from the related Ophrys lesbis as the lip is more globular and broad in the basic region. In Karpathos is abundant and easily identifiable, although often forming hybrids with Ophrys ferrum-equinum.

1 Κάρπαθος, 24-3-08

Karpathos 24-3-08

2 Κάρπαθος, 24-3-08

Karpathos 24-3-08

3 Κάρπαθος, 24-3-08

Karpathos 24-3-08

4 Κάρπαθος, 24-3-08

Karpathos 24-3-08

5 Ηρακλειά, 15-3-09, από τον Σωτήρη Αλεξίου

Herakleia island, 15-3-09, by Sotiris Alexiou

6 Ηρακλειά, 3-3-08, από τον Γιάννη Γαβαλά

Herakleia island, 3-3-08, by Giannis Gavalas

Back to Orchids list

Greek orchids home