Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys aeoli** (bornmuelleri group) Eight (8) members in this group:

Op. heterochila, Op. halia, Op. helios, Op. episcopalis, Op. aeoli (current page), Op. thesei, Op. andria, Op. lacaena, Op. candica

P. DELFORGE, 1997

Ενδημική της Αμοργού και Αστυπάλαιας, η ορχιδέα αυτή ξεχωρίζει από τις άλλες νησιώτικες εκπροσώπους της ομάδας bornmuelleri (Ophrys andria και Ophrys thesei), καθώς έχει ωχρορόδινα σέπαλα, σκουρόχρωμη στιγματική κοιλότητα και αποφύσεις στους "ώμους" του χείλους μικρότερες από την Ophrys andria. Το χείλος είναι τραπεζοειδές και ακέραιο. Φύεται σε αλκαλικά, ξηρά εδάφη και ανθίζει αργά, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Σημείωση: Ακόμα μια φορά, ο Walter Van den Bussche παραχώρησε ευγενικά την παρακάτω διαφάνεια και κατέστη δυνατή η παρουσίαση της Ophrys aeoli στο παρόν site.

horizontal rule

Endemic to the islands of Amorgos (east Cyclades) and Astypalaea (west Dodecanese), this orchid is discriminated from the rest insular members of bornmuelleri group (Ophrys andria and Ophrys thesei), by the pale pinkish sepals, the dark, almost black stigmatic cavity and the smaller than Ophrys andria, projections at the "shoulders" of the lip. The lip also is trapezoid and entire. It grows on alkaline, dry habitats and flowers, on the late, during April and May.

Notes: Once again Walter Van den Bussche, offered with kindness the following slide and rendered feasible the presentation of this rare endemic in the present site.

1 Δωδεκάνησα, Αστυπάλαια, 28-03-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Dodecanese, Astypalaea island, 28-03-05 (by Walter Van den Bussche)

2 Κυκλάδες Αμοργός 19-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Amorgos, 19-04-09 (by Helmut Presser)

3 Κυκλάδες Αμοργός 19-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Amorgos, 19-04-09 (by Helmut Presser)

4 Κυκλάδες Αμοργός 19-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Amorgos, 19-04-09 (by Helmut Presser)

5 Κυκλάδες Αμοργός 19-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Amorgos, 19-04-09 (by Helmut Presser)

6 Κυκλάδες Αμοργός 19-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Amorgos, 19-04-09 (by Helmut Presser)

Back to Orchids list

Greek orchids home