Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys saliarisii** (bornmuelleri group)    

H.F. Paulus & M. Hirth, 2009

J. Eur. Orch. 41(3/4): 2009.

Ο καθηγητής Paulus διαπίστωσε ότι στην Ρόδο υπάρχουν 3 διαφορετικά taxa με "φουτσιφλοροειδή" άνθη που μοιάζουν με την Κρητική Ophrys episcopalis. Μετά από μελέτες επικονιαστών ξεχώρισε το νέο αυτό είδος από την πρόσφατα περιγραφείσα Ophrys colossaea και την Ophrys calypsus. Αποδείχθηκε ότι και τα φυτά της Χίου, μορφολογικά όμοια με της Ρόδου προσελκύουν τον ίδιο επικονιαστή, την E. plumigera. Η Ophrys saliarisii έχει σχετικά μεγάλο χείλος, με πυκνή τριχοφυία, κυρίως στους "ώμους", τραπεζοειδές και χαρακτηριστικά ευρύτερο προς το κορυφαίο τμήμα του. Τα πέταλα είναι σχετικά μεγάλα, σαφώς μεγαλύτερα από αυτά της Ophrys episcopalis και μικρότερα από αυτά της Ophrys calypsus. Η στιγματική κοιλότητα είναι στενή σε σχέση με το χείλος και η βασική περιοχή ανοιχτόχρωμη - πορτοκαλί.

horizontal rule

Professor Hannes Paulus realized that there are 3 different fucifloroid taxa in Rhodos island, which resemble the Cretan endemic, Ophrys episcopalis. After pollination studies he described this new taxon, analyzing its differences from the other 2 Rhodian taxa,  Ophrys colossaea and Ophrys calypsus. It was proven that Chios' plants,  erroneously indentified in the past as "Ophrys lyciensis", were identical as Rhodos' plants and found that they attract the same pollinator, Eucera plumigera.  Ophrys saliarisii has a relatively big, trapezoid and hairy lip, characteristically wider at the top. Petals are quite long, much longer than Ophrys episcopalis' but a little shorter than Ophrys calypsus'. Sigmatic cavity is narrow in relation to the lip base, which is orange colored.

1 Ρόδος, Γεννάδιο, 26-3-2011

Rhodos, Gennadio, 26-3-2011

2 Ρόδος, Γεννάδιο, 26-3-2011

Rhodos, Gennadio, 26-3-2011

3 Ρόδος, Γεννάδιο, 26-3-2011

Rhodos, Gennadio, 26-3-2011

4 Ρόδος, Γεννάδιο, 26-3-2011

Rhodos, Gennadio, 26-3-2011

5 Ρόδος, Γεννάδιο, 26-3-2011

Rhodos, Gennadio, 26-3-2011

6 Ρόδος, Απόλλωνα, 26-3-2011

Rhodos, Apollona, 26-3-2011

7 Ρόδος, Απόλλωνα, 26-3-2011

Rhodos, Apollona, 26-3-2011

8 Χίος, Λιθί, 11-4-2009

Chios, Lithi, 11-4-2009

9 Χίος, Λιθί, 11-4-2009

Chios, Lithi, 11-4-2009

10 Χίος, Λιθί, 11-4-2009

Chios, Lithi, 11-4-2009

 

Σύγκριση μελών της ομάδας holoserica που συγγενεύουν με την Ophrys episcopalis

Comparison of holoserica group members related to Ophrys episcopalis

είδος Ophrys episcopalis Ophrys episcopalis var. samia Ophrys malvasiana Ophrys holoserica subsp. taloniensis Ophrys colossaea Ophrys saliarisii
μήκος χείλους (mm) 15-20 14-18 15-18 10,5-12,5 15-18 14-16
lip length (mm)
επικονιαστής Eucera cressa

?

Eucera tricincta

Eucera cressa

Eucera dalmatica

Eucera plumigera

pollinator
τριχοφυΐα κυκλοτερής εξασθενημένη στην κορυφή εξασθενημένη στην κορυφή κυκλοτερής εξασθενημένη στην κορυφή κυκλοτερής
pilosity complete attenuated at the top attenuated at the top complete attenuated at the top complete
άνθηση κανονική (Απρίλιος) πολύ όψιμη πολύ όψιμη σχετικά πρώιμη (από μέσα Μαρτίου) όψιμη κανονική (Απρίλιος)
flowering time normal (April) very late very late relatively early (from mid March) late normal (April)

Back to Orchids list

Greek orchids home