ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTRODUCTION

Η Ελληνική φύση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία βιοτόπων. Ψηλά βουνά, οροπέδια, φαράγγια, απομονωμένες κοιλάδες και τα εκατοντάδες νησιά δημιουργούν πολλά διαφορετικά ενδιαιτήματα για τα φυτά.

Αυτή η μικρή χερσόνησος βρίσκεται μεταξύ των μεγάλων οροσειρών της Βαλκανικής, την Μικρά Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Το μοναδικό αυτό γεωφυσικό πλεονέκτημα ευθύνεται για την μεγάλη και πολυμελετημένη Ελληνική χλωρίδα.

Η γεωφυσική αυτή ιδιαιτερότητα είναι επίσης υπεύθυνη για την πληθώρα των Ελληνικών ορχιδέων. Κεντρικο- και Βορειοευρωπαϊκά ή αλπικά είδη όπως η  Listera cordata φτάνουν ως την οροσειρά της Ροδόπης στα βόρεια σύνορα. Ορχιδέες της κεντρικής Μεσογείου, όπως η Ophrys bertolonii φύονται στην Κέρκυρα, το δυτικότερο νησί της χώρας. Ασιατικά είδη, όπως η Himantoglossum comperianum έχουν αποικίσει τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως την Λέσβο. Νησιωτικά Μεσογειακά είδη με περίεργη κατανομή, όπως η Ophrys mesaritica ανευρίσκονται στην Κρήτη και την Μάλτα, τα νοτιότερα νησιά της Ευρώπης. Και τέλος, στενώς ενδημικές ορχιδέες ζουν απομονωμένες και ακόμα εξελισσόμενες, στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου, όπως οι τρεις διάσημοι εκπρόσωποι της ομάδας bornmuelleri, οι Ophrys andria, O.thesei και O.aeoli.

Παρά το ενδιαφέρον που προκύπτει από την τεράστια αυτή βιοποικιλότητα,  οι Ελληνικές ορχιδέες δεν έχουν πλήρως μελετηθεί. Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρουσιαστούν και να περιγραφούν σύντομα οι ορχιδέες της Ελλάδας, χωρίς να υπεισέλθει σε επιστημονικές λεπτομέρειες. Φυσικά, υπάρχουν άρθρα αφιερωμένα σε Ελληνικές ορχιδέες, σε ειδικά επιστημονικά περιοδικά και πολλές αναφορές και περιγραφές σε βιβλία-οδηγούς. Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών προήλθε κυρίως από τρεις πηγές: το εξαιρετικό βιβλίο-οδηγό του Pierre Delforge, ,με τίτλο "Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, 2ème édition, Delachaux et Niestlé S.A. Lausanne (Switzerland) - Paris, 2001", τα τεύχη του περιοδικού που εκδίδουν τα μέλη της ομάδας μελέτης των ορχιδέων της Ευρώπης με τίτλο "Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges" και η ολοκληρωμένη ιστοσελίδα του προέδρου της ομάδας αυτής, James Mast de Maeght με τίτλο "OPHRYS", αφιερωμένη στο ομώνυμο γένος ορχιδέας. Ειδικά, η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τον James Mast de Maeght που συστηματικά ενθάρρυνε για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

horizontal rule

 

Greek nature is characterized by a large biotope diversity. Highlands , gorges, isolated valleys and hundreds of islands create many different habitats for plants .

This small peninsula lies between the high Balcanic mountain ranges, Asia minor and north Africa. This geophysical advantage is unique and responsible for the large and debatable Greek flora.

This geophysical individuality is also responsible for the orchid plethora. Central European or alpine orchid species like Listera cordata reach the Rhodope massif on the north borders; central Mediterranean orchids, like Ophrys bertolonii are growing on Kerkyra (Corfu), the westernmost Greek island; Asiatic ones, like Himantoglossum comperianum have colonized east Aegean islands like Lesbos; rare Mediterranean insular species with strange distribution, like Ophrys mesaritica,  can be found on Crete,  the extreme southern island of Europe; finally, narrow endemic orchids are evolving on the Aegean islands due to isolation,  like the three famous bornmuelleri group representatives, Ophrys andria, O.thesei and O.aeoli.

Despite this complex biodiversity, Greek orchid flora is not wholly studied. Aim of this site is to present and describe briefly  the orchids of Greece without entering scientific details. Of course there are articles in special scientific journals devoted to Hellenic orchids and many references and descriptions in guidebooks. Not being an orchid specialist, the great majority of information is mainly derived by three sources: Pierre Delforge's orchid guide "Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, 2ème édition, Delachaux et Niestlé S.A. Lausanne (Switzerland) - Paris, 2001", a reference book for everyone interested on European orchids, the periodical publications of the Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges and the complete James Mast de Maeght's "OPHRYS" web site devoted to European orchids of the genus Ophrys. But the greatest contribution came from James Mast de Maeght, president of  the Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges who has substantially encouraged me to accomplish this attempt.

Greek orchids home

Orchids list - Κατάλογος ορχιδέων

General information - Γενικές πληροφορίες