Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis (x)sezikiana

B. BAUMANN & H. BAUMANN, 1991

Ετερογενές είδος, υβριδογενούς προέλευσης, με πιθανούς "γονείς" τις Orchis quadripunctata και Orchis anatolica (ή sitiaca ή troodi). Μείζονα χαρακτηριστικά αποτελούν η ενδιάμεση εμφάνιση του χείλους και των βασικών φύλλων, ο θυρεός που φέρει τουλάχιστον 8 σημάδια (ενώ η Orchis quadipunctata φέρει συνήθως 4 και η Orchis anatolica πολύ περισσότερα) και ο κατεύθυνση του χείλους, που είναι υπο-οριζόντιο (ενώ της Orchis quadipunctata είναι κατερχόμενο και της Orchis anatolica, με κλίση προς τα πάνω). Ασταθές ως προς την μορφολογία του, μοιάζοντας άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο γονικό είδος.

Heterogeneous taxon, of hybrid origin, with possible parents Orchis quadripunctata and Orchis anatolica (or sitiaca or troodi). Major characteristics is the intermediate appearance of the lip and leaves, the macula which has at least 8 blots (while Orchis quadipunctata has usually 4 and Orchis anatolica many blots) and the spur which is subhorizontal (while Orchis quadipunctata's is descending and Orchis anatolica's ascending).  Not stable concerning its structure, resembling more or less the one of the two parents.

Κρήτη, οροπέδιο Λασιθίου, 11-4-99, 1080μ

Crete, Lasithi plateau, 11-4-99, 1080m

Back to Orchids list

Greek orchids home