Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys oreas (bornmuelleri group)  

P. DEVILLERS & J. DEVILLERS - TERSCHUREN, 2009

"Είδος" που αποσπάστηκε πρόσφατα από την Ophrys heterochila και επί του παρόντος θεωρείται ενδημικό της Ρόδου, στα δάση γύρω από τον Πρ. Ηλία. Εμφανίζει μικρές διαφορές σε σχέση με τις Ophrys heterochila της Σάμου και Τουρκίας: Πιο ωχρά σέπαλα, πιο πεπλατυσμένη βάση χείλους, και ωχρότερη είσοδο στιγματικής κοιλότητας. Η τελευταία στην Ophrys oreas είναι ωχρή-πορτοκαλί και δημιουργεί αντίθεση με το υπόλοιπο χείλος, ενώ στην Ophrys heterochila είναι σκουρόχρωμη και γίνεται ανοιχτόχρωμη μόνο προς την περιφέρειά της. Η τριχοφυΐα του χείλους είναι παρόμοια στα δύο είδη, συνήθως πιο πυκνή στην Ophrys heterochila. Επίσης φαίνεται ότι η Ophrys oreas ανθίζει νωρίτερα, τέλη Φεβρουαρίου - τέλη Μαρτίου.

Σημείωση: Οι διαφάνειες Νο1-3 ανήκουν στον James Mast de Maeght ο οποίος τις παραχώρησε ευγενικά στην παρούσα ιστοσελίδα.

horizontal rule

A species, recently divided from Ophrys heterochila and currently considered endemic to Rhodes and especially to the mixed pine - cypress forests around Profitis Ilias. It has some small differences from Ophrys heterochila of Samos and Turkey: More pale sepals, more flat lip base and paler entrance of stigmatic cavity. This last, in Ophrys oreas is light-orange and makes contrast to the rest of the lip, while in Ophrys heterochila it is dark and becomes light - colored only at its lower edge. Lip pilosity seems similar, usually more dense and complete at Ophrys heterochila. It seems that Ophrys oreas flowers much earlier from end February to end of March.

Note: The slides No1-3 belong to James Mast de Maeght, who offered them very kindly.

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 10-04-04, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 10-04-04, by James Mast de Maeght

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 10-04-04, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 10-04-04, by James Mast de Maeght

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 10-04-04, από τον James Mast de Maeght

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 10-04-04, by James Mast de Maeght

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 6-3-10

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 6-3-10

5 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 6-3-10

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 6-3-10

6 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 6-3-10

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 6-3-10

7 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 6-3-10

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 6-3-10

8 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Προφήτης Ηλίας, 6-3-10, σκολοπαξοειδές άνθος που συχνά συγχέεται με την Ophrys dodekanensis

Dodecanese, Rhodes, Profitis Ilias, 6-3-10, scolopaxoid flower causing similarity to Ophrys dodekanensis

Back to Orchids list

Greek orchids home