Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cretica ssp beloniae** (reinholdii group) Four (4) members in this group:

Op. reinholdii, Op. cretica, Op. cretica ssp. beloniae (current page), Op. cretica ssp. bicornuta, Op. ariadnae

G. & H. Kretzschmar, 1996

Υποείδος, συγγενικό της Ophrys cretica αλλά με πρώιμη άνθηση όπως της Ophrys ariadnae (Μάρτιος - αρχές Απριλίου) και χαρακτηριστικό ροζ περιάνθιο (ροζ σέπαλα και κοκκινωπά πέταλα) και θυρεό που καταλαμβάνει όλο το μήκος του χείλους.  Η κατανομή της είναι περίεργη αφού στη Ρόδο βρίσκεται μόνο στο νότιο άκρο του νησιού και, εκτός Ρόδου, φύεται και στην Νάξο απ' όπου πρωτοπεριγράφηκε από τον Kretzschmar το 1996.

Σημείωση: Χάρη στην ευγενική προσφορά του James Mast de Maeght, παρουσιάζεται το υποείδος αυτό στο παρόν site, αφού απέστειλε όλες τις παρακάτω φωτογραφίες (Νο1-4).

horizontal rule

Subspecies, related to Ophrys cretica but with early flowering time like  Ophrys ariadnae (March - early April) and characteristic pink perianth (pink sepals and reddish petals) and a speculum that occupies the entire lip length. It has strange distribution as in Rhodes it can be found only in the southern part of the island and, outside Rhodes, it is growing also in Naxos, from where it was originally described by Kretzschmar, on 1996.

Notes: Due to the kind offer of James Mast de Maeght, this subspecies is presented in the site, as he sent all the following photographs (No1-4).

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Πρασονήσι, 29-03-2005

Dodecanese, Rhodos island, between Kattavia and Prasonisi, 29-03-2005

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Πρασονήσι, 29-03-2005

Dodecanese, Rhodos island, between Kattavia and Prasonisi, 29-03-2005

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Πρασονήσι, 29-03-2005

Dodecanese, Rhodos island, between Kattavia and Prasonisi, 29-03-2005

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Πρασονήσι, 29-03-2005

Dodecanese, Rhodos island, between Kattavia and Prasonisi, 29-03-2005

Back to Orchids list

Greek orchids home