Κεντρική σελίδα
Επάνω

Gymnadenia odoratissima

  Five (5) members in this genus:

G. albida, G. frivaldii, G. conopsea, G. odoratissima (current page), G. rhellicani

(LINNAEUS) L.C.M. Richard, 1759

Πιο λεπτοφυής από την Gymnadenia conopsea και πιο μικρή σε όλα τα μέρη της, η Gymnadenia αυτή παρατηρήθηκε μια και μοναδική φορά από τον Tristan Lafranchis, στο Φαλακρό, το 2006. Ξεχωρίζει εύκολα από την Gymnadenia conopsea λόγω του κοντού πλήκτρου που είναι ίσο ή μικρότερο από την ωοθήκη (3-6 χιλιοστά).

horizontal rule

More spindly than Gymnadenia conopsea with paler flowers and smaller in all parts, this Gymnadenia obsereved only once in Greece by Tristan Lafranchis, in Falakron mountain, in 2006. It differs from Gymnadenia conopsea as it has small spur, equal or smaller than the ovary (3-6mm long).

1 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό όρος, 8-7-06, από τον Tristan Lafranchis

Macedonia, Drama, Falakro mountain, 8-7-06, by Tristan Lafranchis

2 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό όρος, 8-7-06, από τον Tristan Lafranchis

Macedonia, Drama, Falakro mountain, 8-7-06, by Tristan Lafranchis

Back to Orchids list

Greek orchids home