Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza graeca**    

H. BAUMANN, 1983

Με πολύ περιορισμένη κατανομή αυτή η ενδημική δακτυλόριζα έχει αναφερθεί μόνο από δύο τοποθεσίες μέχρι στιγμής (μια στις Σέρρες και μία στην Ξάνθη). Μορφολογικά βρίσκεται ανάμεσα στην Dactylorhiza cordigera, με την οποία συμφύεται τουλάχιστον στον βιότοπο των Σερρών και την Dactylorhiza kalopissii. Πρόσφατες μελέτες μεταφοράς γονιδιώματος πλαστιδίων (βλέπε στα "links and literature" την παραπομπή Νο 23), υποδεικνύουν ότι είναι πιθανά μια τοπική παραλλαγή ή ποικιλία της Dactylorhiza cordigera και γι' αυτό, μάλλον σωστά, ο Helmut Presser την αναφέρει ως Dactylorhiza cordigera var. graeca (βλέπε στην σύνδεση: http://www.bundnaturschutz-eichstaett.de/orchid/OrchBei1.htm). Χαρακτηριστικά της είναι τα ρομβοειδή άνθη με στίξη παρόμοια με αυτή της Dactylorhiza kalopissii και τα μεγάλα, ανερχόμενα και λογχοειδή φύλλα που φτάνουν στο ύψος της ταξιανθίας (όπως της Dactylorhiza incarnata). Ανθίζει τον μήνα Ιούνιο, σε υψόμετρα 1100-1200μ.

horizontal rule

With very narrow distribution, this endemic Dactylorhiza has been spotted until present only at two locations of north-eastern Greece (one at Serres, Vrondou mountain and one at Xanthi county). Morphologically lies between Dactylorhiza cordigera, growing together with this latter, at least at the Serres' biotope and Dactylorhiza kalopissii.  Recent plastid genetic material transfer studies (see at the "links and literature", the reference Νο 23), show that it is probably only a local variety of Dactylorhiza cordigera and for this reason, Helmut Presser correctly names it as "Dactylorhiza cordigera var. graeca" (http://www.bundnaturschutz-eichstaett.de/orchid/OrchBei1.htm). Main characteristics are the romboid flowers with macula similar to that of Dactylorhiza kalopissii and the long, lanceolar, ascending basal leaves which usually reach the inflorescence (reminding Dactylorhiza incarnata). Flowering time: June.

1 Μακεδονία, Σέρρες, Βροντού, 17-6-06, 1200μ

Macedonia, Serres, Vrondou mountain, 17-6-06, 1200m

2 Μακεδονία, Σέρρες, Βροντού, 17-6-06, 1200μ

Macedonia, Serres, Vrondou mountain, 17-6-06, 1200m

3 Μακεδονία, Σέρρες, Βροντού, 17-6-06, 1200μ

Macedonia, Serres, Vrondou mountain, 17-6-06, 1200m

4 Μακεδονία, Σέρρες, Βροντού, 17-6-06, 1200μ

Macedonia, Serres, Vrondou mountain, 17-6-06, 1200m

5 Μακεδονία, Σέρρες, Βροντού, 17-6-06, 1200μ

Macedonia, Serres, Vrondou mountain, 17-6-06, 1200m

6 Μακεδονία, Σέρρες, Βροντού, 17-6-06, 1200μ

Macedonia, Serres, Vrondou mountain, 17-6-06, 1200m

7 Μακεδονία, Σέρρες, Βροντού, 17-6-06, 1200μ, βιότοπος

Macedonia, Serres, Vrondou mountain, 17-6-06, 1200m, biotope

 

Back to Orchids list

Greek orchids home