Κεντρική σελίδα
Επάνω

Platanthera chlorantha

(CUSTER) REICHENBACH, 1827

Παρόμοια με την Platanthera bifolia. Χρησιμότερο στοιχείο αναγνώρισης και διαφοροποίησης από την τελευταία, η θέση των γυρεομαγμάτων τα οποία είναι σε απόσταση το ένα από το άλλο (βλέπε διαφάνειες Νο1, 4 και 5). Επίσης διαθέτει μακρύ πλήκτρο ανθών, μερικές φορές σιγμοειδές (βλέπε διαφάνεια Νο2), ενώ ο αριθμός των βασικών φύλλων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο, αφού συχνά αυτά είναι μόνο 2 (βλέπε διαφάνεια Νο3). Ανθίζει νωρίτερα από την Platanthera bifolia, κατά τους μήνες Μάιο-Αύγουστο.

horizontal rule

Similar to Platanthera bifolia. The most useful clue of recognition and discrimination from it, is the position of pollinia, which are located apart to each other (as you may see in slides No1, 4 and 5). It has, also, flowers with long spur, sometimes "S" shaped (as you may see in slide No2), while the number of the basal leaves must not be used as a recognition key, as usually they are only 2 (as you may see in slide No3). It flowers earlier than Platanthera bifolia, during May-August.

Μακεδονία, Γρεβενά, Μηλιά, Βάλλια Κάλντα, 10-7-04, 1230μ

Macedonia, Grevena, Milia village, Vallia Calda national park, 10-7-04, 1230m

Μακεδονία, Γρεβενά, Μηλιά, Βάλλια Κάλντα, 10-7-04, 1230μ

Macedonia, Grevena, Milia village, Vallia Calda national park, 10-7-04, 1230m

Μακεδονία, Γρεβενά, Μηλιά, Βάλλια Κάλντα, 10-7-04, 1230μ

Macedonia, Grevena, Milia village, Vallia Calda national park, 10-7-04, 1230m

Μακεδονία, Ημαθία, Σφηκιά, Πιέρια όρη, 16-5-04, 750μ

Macedonia, Imathia, Sfikia village, Pieria range, 16-5-04, 750m

Μακεδονία, Κιλκίς, Αρχάγγελος, Πάικο, 6-6-04, 950μ

Macedonia, Kilkis, Archaggelos village, Paiko mountain, 6-6-04, 950m

Back to Orchids list

Greek orchids home