Κερασφόρες Ophrys από Θάσο

Long horned Ophrys from Thassos island (north Aegean)

(η ίδια συλλογή με μορφή slide show)

yellow dots () on the distribution map   

(the same collection as a slide show)

Οι Ophrys της σελίδας αυτής βρέθηκαν σε αφθονία στην Θάσο, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού που παρέμεινε άθικτο από την καταστροφική πυρκαγιά προ 20ετίας, σε δάση κωνοφόρων. Κύριο χαρακτηριστικό τους το αρκετά μεγάλο μήκος χείλους (από 13-15mm). Επίσης τα περισσότερα φυτά έχουν  ψηλούς βλαστούς, έντονο ιώδη χρωματισμό πετάλων και σέπαλων, σκούρο χρωματισμό στιγματικής κοιλότητας και το χείλος σε πολλά από αυτά είναι λεπτό σε σχέση με τη στιγματική κοιλότητα, κωνικό προς την κάτω άκρη του και με απόφυση στραμμένη προς τα πίσω, όπως στην Ophrys apifera (δείτε τα φυτά των διαφανειών Νο6-9).

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται στοιχεία της φωτογράφησης του φυτού, όπως και το μήκος χείλους (LL: το μήκος του χείλους μετρημένο από την βάση του χείλους, στο σημείο που τα πλαϊνά τοιχώματα της στιγματικής κοιλότητας το συναντούν μέχρι την άκρη του στο σημείο που ενώνεται με την απόφυση. Η μέτρηση έγινε χωρίς πίεση του χείλους σε σταθερή επιφάνεια). Μερικές διαφάνειες συνοδεύονται από περισσότερα σχόλια και παρατηρήσεις

horizontal rule

The Ophrys of this page have been spotted in abundance, on Thassos, an island of the North Aegean archipelago, especially on the north part, which remained intact from the big fires that devastated the central and south part of the island, 20 years ago. Their main characteristic is the quite long lips (13-15mm). Also, most of the plants have high stems, deep purple sepal and petal colorations and dark stigmatic cavity coloration. The lip, in many of them, is thin in relation to the stigmatic cavity, conical towards the lower end and with an appendage turned backwards like the appendage of Ophrys apifera (as you may see in slides No 6-9).

In the next table, you may see photographical data and the length of the labellum (LL: the lip length measured from the lip base, at its meeting point with the side walls of the stigmatic cavity, till the lowers end of the lip, at its meeting point with the appendage. Measurements are taken in the field, without pressing the lip on a stable surface). Some slide are accompanied by more comments and observations.

1 Μακεδονία, Καβάλα, Θάσος, βορειοανατολικό τμήμα, σε κωνοφόρα δάση, 1-5-04, 200-350μ

Τα εικονιζόμενα φυτά ανεβρέθηκαν σε μεγάλους αριθμούς μαζί με πολύ σπανιότερες Ophrys mammosa και είχαν LL=13-15mm. Πολύ λίγα είχαν ανοιχτό χρωματισμό στα σέπαλα και πέταλα (φυτά Νο 3 και 5).  Στα φυτά της διαφάνειας Νο1 και 5, λόγω της πρόσθιας φωτογράφησης, έγινε δυνατή η μέτρηση της αναλογίας του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους. Η αναλογία βρέθηκε 53 και 57% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους  Devillers και J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17) η Ophrys bicornis έχει αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους ίση με 60% και πιθανά αποικίζει μέσω των Βαλκανικών οροσειρών την βορειοανατολική Ελλάδα και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου. Ωστόσο, παρόλο που η παραπάνω αναλογία των φυτών αυτών είναι κοντά στην αναλογία της Ophrys bicornis, παρουσιάζουν και σημαντικές διαφορές, όπως π.χ. την σχετικά έντονη κάμψη του χείλους κατά τον επιμήκη άξονα.

-----------------------

Macedonia, Kavala county, Thassos island, northeast part, in coniferous forest, 1-5-04, 200-350m

The plants No1-6 have been found in big numbers, together with less numerous Ophrys mammosa and had LL=13-15mm. Very few of them had more light colorations of sepals and petals (No3 and 5). In the plants of the slides No1 and 5, which are photographed "en face", the ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width was counted. This ratio is 53 for No1 and 57% for No5. According to P. Devillers and J. Devillers-Terschuren (La Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges., hors-série 2004, 85 - Spécial Orchidées n°17), Ophrys bicornis has a ratio close to 60% and probably colonizes, through central Balkanic mountain ranges, north-east Greece and north Aegean islands. Even though, the above ratio of these plants is close to Ophrys bicornis' ratio, they show some differences, e.g. the relatively strong longitudinal curvature of the lip.

2
3
4
5
6
7 Μακεδονία, Καβάλα, Θάσος, ανατολικό τμήμα, 1-5-04, 50-100μ

Μικρή αποικία σε νεοσύστατο δάσος κωνοφόρων, με χαρακτηριστικά ευρεία στιγματική κοιλότητα (Νο7), μεγάλους πλαϊνούς κερατόμορφους λοβούς και στροφή της απόφυσης πίσω από το χείλος, λόγω της έντονης κάμψης του χείλους κατά τον επιμήκη άξονα (Νο8)

-----------------------

Macedonia, Kavala county, Thassos island, east part, 1-5-04, 50-100m

Small colony of plants, among newborn coniferous trees, with wide stigmatic cavities (No7), long side horn-shaped lobes and an appendage slightly turned behind the lip, due to the strong longitudinal curvature of the lip(No8)

8
9
10

 

back to Greek orchids home

back to Greek Ophrys with long side horns