Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cressa** (fusca group)

Two (2) members in this group:

Op. creticola, Op. cressa (current page)

H.F. PAULUS, 1998

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο είδη της ομάδας fusca που περιγράφηκαν από τον καθηγητή Paulus το 1998 στην Κρήτη και ως τώρα δεν ανεβρέθηκαν σε άλλη περιοχή: η Ophrys cressa που παρουσιάζεται στις παρακάτω διαφάνειες και η Ophrys creticola. Η πρώτη διαφέρει από την δεύτερη στο ότι έχει μικρότερο χείλος (μήκος 10-14 χιλιοστά έναντι 13-18 της Ophrys creticola) και ανθίζει όψιμα (Μάρτιο-Απρίλιο έναντι Ιανουαρίου-Μαρτίου). Η Ophrys cressa έχει επίσης θυρεό μεγαλύτερο σχετικά με το χείλος αλλά, όπως και στην Ophrys creticola, δεν φτάνει μέχρι την εντομή μεταξύ του μεσαίου λοβού και των πλαϊνών.

horizontal rule

There are two species of the genus fusca in Greece, both described by prof. Paulus,  in Crete and until now they have not been described from any other location outside Crete: Ophrys cressa, which is shown in the following slides and Ophrys creticola. Ophrys cressa has smaller lip length (10-14mm vs 13-18 of Ophrys creticola) and flowers later (March-April vs January-March). Besides, it has a longer macula in relation to the lip, but, as in Ophrys creticola, it does not reach the sinus between central and side lobes.

Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 14-4-99, 710μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 14-4-99, 710m

Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 14-4-99, 710μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 14-4-99, 710m

Back to Orchids list

Greek orchids home