Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys bucephala (umbilicata group)

GÍLZ & H.R. REINHARD, 1990

Θεωρούμενη παλιότερα ενδημική της Λέσβου, ανεβρέθηκε και στην γειτονική Τουρκία. Όμοια με την Ophrys attica, διαφέροντας μόνο στο μεγαλύτερο μήκος χείλος και την σχετικά μικρή και ρηχή στιγματική κοιλότητα*. Ανθίζει τον Απρίλιο.

*Σημείωση: Οι διαφάνειες του σπάνιου αυτού είδους προσφέρθηκαν ευγενικά από τον James Mast de Maeght ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας "OPHRYS", όπου μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες στην σύνδεση http://www.ophrys.be/b9.htm .

horizontal rule

Once considered endemic to Lesbos, this orchid was found also in neighboring Turkey. Similar to Ophrys attica, differing from it only in the longer lip length and the relatively small and shallow stigmatic cavity*. It flowers on April.

*Notes: The following slides of this rare species have been offered very kindly by James Mast de Maeght, owner of the "OPHRYS" web site, where you may see more slides, in the link http://www.ophrys.be/b9.htm.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, νότια Λέσβος, 12-4-98 (από τον James Mast de Maeght)

East Aegean islands, south Lesbos, 12-4-98 (by James Mast de Maeght)

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, νότια Λέσβος, 12-4-98 (από τον James Mast de Maeght)

East Aegean islands, south Lesbos, 12-4-98 (by James Mast de Maeght)

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, νότια Λέσβος, 12-4-98 (από τον James Mast de Maeght)

East Aegean islands, south Lesbos, 12-4-98 (by James Mast de Maeght)

Back to Orchids list

Greek orchids home