Κεντρική σελίδα
Επάνω

Limodorum trabutianum

BATTANDIER, 1886

Από άλλους θεωρούμενο ως ποικιλία, το Limodorum trabutianum βρέθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα στη Δαδιά, από τον Helmut Presser, το 2003. Τα φυτά της Δαδιάς διαφέρουν από τα τυπικά Limodorum trabutianum της δυτικής Μεσογείου και περιγράφηκαν ως υποείδος αυτού (Limodorum trabutianum ssp. thracum - βλέπε παρακάτω). Τελικά και στην Πελοπόννησο, το 2007,  κοντά στο Γύθειο, βρέθηκαν τυπικά Limodorum trabutianum από τους

Το υποείδος thracum έχει πολύ όψιμη άνθηση (αρχές Ιουνίου), λίγο μεγαλύτερο μήκος χείλους (20-21mm έναντι 14-18), κοντό βλαστό και πλήκτρο γύρω στο 1mm μήκος.

horizontal rule

This species is considered sometimes as a variety of Limodorum abortivum. Originally it was found in Greece by Helmut Presser in Dadia forest at the Thracian borders with Turkey, in 2003. Plants from Dadia differ from typical Limodorum trabutianum from eastern Mediterranean and described as a subspecies (Limodorum trabutianum ssp. thracum). Finally, also in Peloponnisos, in 2007, close to Gytheion, 

The subspecies thracum has a very late flowering time (beginning - mid June), slightly bigger lip (20-21mm vs 14-18), short stem and a small spur, around 1mm long.

1 Πελοπόννησος, Γύθειο, 15-4-07 από τον Ferdinand Ellenbast

Peloponnisos, Gytheion, 15-4-07, by Ferdinand Ellenbast

2 Πελοπόννησος, Γύθειο, 15-4-07 από τον

Peloponnisos, Gytheion, 15-4-07, by

3 Πελοπόννησος, Γύθειο, 15-4-07 από τον

Peloponnisos, Gytheion, 15-4-07, by

Limodorum trabutianum ssp. thracum (H. Presser, 2004)

1 Έβρος, Δαδιά, 6-6-04, από τον Helmut Presser

Evros, Dadia, 6-6-04, by Helmut Presser

2 Έβρος, Δαδιά, 6-6-04, από τον Helmut Presser

Evros, Dadia, 6-6-04, by Helmut Presser

3 Έβρος, Δαδιά, 6-6-04, από τον Helmut Presser

Evros, Dadia, 6-6-04, by Helmut Presser

4 Έβρος, Δαδιά, 6-6-04, από τον Helmut Presser

Evros, Dadia, 6-6-04, by Helmut Presser

 

Back to Orchids list

Greek orchids home