Κεντρική σελίδα
Επάνω

Limodorum abortivum

(LINNAEUS) SWARTZ, 1753

Εντυπωσιακή ορχιδέα με μεγάλα ιώδη άνθη και βλαστό εξ ολοκλήρου ιώδη χωρίς πράσινα φύλλα. Πιθανά σαπροφυτικό φυτό ή παράσιτο άλλων και πολλές φορές κλειστόγαμο. Ιδιαιτερότητά του επίσης είναι ότι μπορεί να παραμείνει για πολλά χρόνια χωρίς να ανθίσει και κατόπιν να επανεμφανιστεί επί ευνοϊκών συνθηκών. Ευρεία κατανομή στην Ελλάδα, ιδίως σε παραθαλάσσια μέρη. Ανθίζει Απρίλιο-Ιούλιο.

Σημείωση 1: Στην Ελλάδα, εκτός από την κλασσική μορφή με τα ιώδη άνθη και το σχετικά μακρύ πλήκτρο, παρατηρούνται ακόμα 2 ποικιλίες, η Limodorum abortivum var. gracile και η  Limodorum abortivum var. rubrum.

Σημείωση 2: Οι φωτογραφία στον πίνακα του Limodorum abortivum var. rubrum (φωτο Νο3), παραχωρήθηκε ευγενικά από τον Γιώργο Παστρικό (δείτε και την ιστοσελίδα του στην σύνδεση http://www.malawicichlidhomepage.com/greek/articlesgreek/orchids_rhodes_greek.html).

horizontal rule

Exciting orchid with big, violet, bird-like flowers and violet stem without green leaves. Possibly a saprophytic plant or a parasite of other plants, many times shows cleistogamy. Another particularity is that it can underground without flowering for many years waiting for the proper conditions to reappear. Wide distribution especially in littoral locations. Flowering time April-July.

Note 1: In Greece, except the typical form with the purplish flowers and long spur, 2 more varieties may be observed, the Limodorum abortivum var. gracile and  Limodorum abortivum var. rubrum.

Note 2: The slide in the table Limodorum abortivum var. rubrum (slide Νο3), is kindly offered by Giorgos Pastrikos (you may also see his personal page in the link: http://www.malawicichlidhomepage.com/greek/articlesgreek/orchids_rhodes_greek.html).

1 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Καλλονή, 12-4-04, 170μ

Eastern Aegean islands, Lesbos, Kalloni, 12-4-04, 170m

2 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Καλλονή, 12-4-04, 170μ

Eastern Aegean islands, Lesbos, Kalloni, 12-4-04, 170m

Limodorum abortivum var. rubrum (SUNDERMANN ex KREUTZ)

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, από τον Γιώργο Παστρικό

Ποικιλία με πιο κόκκινα άνθη, που περιγράφεται από Ρόδο, Τουρκία, Κύπρο και Λέσβο

Dodecanese, Rhodes, by Giorgos Pastrikos

Variety with red flowers, which has been described from Rhodes, Turkey, Cyprus and Lesbos

 

Back to Orchids list

Greek orchids home