Κεντρική σελίδα
Abnormal colors
Abnormal flowers

ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ABERRANT ORCHIDS

Η ύπαρξη μερικών ορχιδέων με συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ποικιλομορφία και δυσκολίες στην παρατήρηση και αναγνώριση τους. Συνήθως σε μεγάλες αποικίες φυτών, μπορούν να παρατηρηθούν μερικά με ανωμαλίες στο χρώμα των ανθών. Πιο συνηθισμένο είναι το φαινόμενο της υποχρωμίας ειδικά σε ορισμένα είδη, όπως η Orchis morio και σπανιότερο της υπερχρωμίας. Μερικά από αυτά τα φυτά εκθέτονται στην σύνδεση Abnormal colors.

Διαταραχές στα γονίδια διαφοροποίησης των ανθών μπορούν να προκαλέσουν ανώμαλα σχήματα στο χείλος ή στα πέταλα. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε ορχιδέες του γένους Ophrys και τέτοια φυτά προκαλούν ενδιαφέρον σε αυτούς που ασχολούνται με την φωτογράφησή τους. Λιγότερο εντυπωσιακές αλλαγές μπορούν να προκληθούν επίκτητα, λόγω λιπασμάτων ή όψιμου παγετού. Μερικά τέτοια φυτά με συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στο σχήμα των ανθών τους εκθέτονται στην σύνδεση Abnormal flowers.

horizontal rule

The existence of some orchids with genetic or acquired anomalies creates great variability and difficulty in observation and recognition. Usually in large colonies, some plants with flower color anomalies can be observed. The phenomenon of hypochromy is more common, especially in some species like Orchis morio, while hyperchromy is more rare. Some orchids with the above color anomalies are shown in the link Abnormal colors.

Alterations of genes of differentiation can cause abnormal lip or petal shapes. The result is very impressive in the orchids of the genus Ophrys which attract the interest of orchid observers and photographers. Acquired factors, like fertilizers and late frost, can cause less impressive changes to the flower shape. Some orchids with the above flower genetic or acquired abnormalities are shown in the link Abnormal flowers.

Abnormal colors

Abnormal flowers

back to Greek orchids home

Orchids list - Κατάλογος ορχιδέων