Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis elegans

HEUFFEL, 1835

Βαλκανικό ενδημικό που προτιμάει υγρά και βαλτώδη λιβάδια. Ο πληθυσμός του μειώνεται λόγω της παραβίασης και καλλιέργειας των ενδιαιτημάτων του. Η Orhis elegans είναι πολύ συγγενικό είδος με την Orhis palustris και η κατανομή του δεν είναι αποσαφηνισμένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου πιθανά υπάρχει ευρεία ζώνη επαφής των δύο ειδών*. Ομοιάζει επίσης και με την  Orchis laxiflora. Αυτή η τελευταία, είναι μικρότερη σε ύψος, με χαλαρότερη ταξιανθία, με πιο βαθέως πορφυρό χρώμα άνθους, με βραχύτερο κεντρικό λοβό χείλους και χωρίς κηλίδες στην κεντρική λευκάζουσα περιοχή του χείλους. Άνθηση: Απρίλιος-Ιούνιος.

    * Σημείωση: Φυτά από αυτή τη ζώνη επαφής έχουν πυκνή και μεγάλη ταξιανθία, μεγάλα άνθη όπως η Or. palustris αλλά είναι συνήθως πολύ ψηλά και έχουν πλήκτρα γυριστά προς τα πάνω, όπως η Or. elegans. Τα παρακάτω φυτά των διαφανειών Νο1,2 και 3 είναι από την Βόρεια Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε το μεγάλο ύψος και το ανασηκωμένο πλήκτρο. Επίσης φαίνονται στη  διαφάνεια Νο3 τα πολύ μακριά βασικά φύλλα, χαρακτηριστικό του Or. elegans

horizontal rule

Balkan endemic which prefers damp and marshy grasslands. Its population is in regression due to violation and cultivation of its habitats. Orchis elegans is very closely related to Orhis palustris and its status is not clear in North Greece, where a possible contact zone of the two species exists*. It can be confused also with Orhis laxiflora. This last orchid is a smaller plant, with more lax inflorescence, with more deep purple flowers, with central lip lobe shorter than side ones and without spots in the central whit region of the lip. Flowering time is April-June.

    * Notes: Plants from this contact zone have compact and large inflorescence, large flowers like Or. palustris but they are usually very tall and have spurs arching upwards like Or. elegans. The following plants in slides No 1,2 and 3 are from North Greece and you can see their height (90cm high) and their raised spur. You may also notice the very long leaves in slide No 3, a characteristic of Or. elegans

 

Θράκη, Έβρος, υγρό λιβάδι δίπλα στο χωριό Λάδη, 20-5-2000, 120μ

Thrace, Evros, grassland near Ladi village, 20-5-2000, 120m

Θράκη, Έβρος, υγρό λιβάδι δίπλα στο χωριό Λάδη, 20-5-2000, 120μ

Thrace, Evros, grassland near Ladi village, 20-5-2000, 120m

Θράκη, Έβρος, υγρό λιβάδι δίπλα στο χωριό Λάδη, 20-5-2000, 120μ

Thrace, Evros, grassland near Ladi village, 20-5-2000, 120m

Θράκη Έβρος, Διδυμότειχο, 20-5-2000, 100μ

Thrace, Evros, Didymoteicho, 20-5-2000, 100m

Θράκη Έβρος, Διδυμότειχο, 20-5-2000, 100μ

Thrace, Evros, Didymoteicho, 20-5-2000, 100m

Back to Orchids list

Greek orchids home