Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys sicula (lutea group)

TINEO, 1846

Η Ophrys sicula ανήκει σε ομάδα με 4 μέλη που ομοιάζουν μεταξύ τους. Το μήκος του χείλους της είναι μικρότερο της O.lutea αλλά ίσο με αυτό της  O.phryganae. Διαφέρει από την τελευταία καθώς έχει αραιότερα τριχίδια στο χείλος και πιο οριζόντιο χείλος (βλέπε διαφάνεια Νο2), ενώ η O.phryganae έχει χείλος με κάμψη προς τα κάτω. Τέλος, η O.melena ξεχωρίζει λόγω της απουσίας του κίτρινου περιθωρίου στο χείλος. Εποχή άνθησης: Ιανουάριος-Μάιος.

horizontal rule

Ophrys sicula belongs to a group with 4 members resembling each other. The length of its lip is smaller than O.lutea but same as that of O.phryganae. It differs from this last species as it has more sparce lip hairs and an horizontal lip (see slide No 2) while O.phryganae has more convex lip. O.melena is very distinct with the absence of yellow lip margin. Flowering time: January-May

Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04, 150μ

Lesbos, Aphalonas, 10-4-04, 150m

Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04, 150μ

Lesbos, Aphalonas, 10-4-04, 150m

Back to Orchids list

Greek orchids home