Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys sitiaca (omegaifera group) Five (5) members in this group:

Op. fleischmannii, Op. omegaifera, Op. basilissa, Op. israelitica, Op. sitiaca (current page)

H.F. PAULUS, C. ALIBERTIS & A. ALIBERTIS, 1988

Είδος πιθανά υβριδογενές, με χείλος μεσαίου μεγέθους (10-16mm) και χαρακτηριστικά ρηχή αυλάκωση σχήματος V στην βάση του χείλους. Ξεχωρίζει από τα άλλα είδη της ομάδας fusca και omegaifera, λόγω της ανεπαίσθητης βασικής αυλάκωσης, της έλλειψης έντονης κάμψης της βασικής περιοχής του χείλους και της ιδιαίτερα πρώιμης άνθησης (Δεκέμβριος-Μάρτιος). Τυπικά φυτά, με πρώιμη άνθηση, απαντώνται στην Κρήτη και Ρόδο, ενώ περιγράφονται πανομοιότυπες Ophrys, με άνθηση κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, σε άλλες περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος (Σαλιάρης, 2002) και οι νοτιοδυτικές ακτές της Ανατολίας (Kreutz, 2003). Ποικιλόμορφο είδος, με μορφή ενδιάμεση και ανάμειξη χαρακτηριστικών των δύο πιθανών γονικών ειδών, της Ophrys omegaifera και κάποιου εκπροσώπου της ομάδας fusca.    

Σημείωση: Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται για μια ακόμα φορά από την προσωπική συλλογή του James Mast de Maeght, ο οποίος τις παραχώρησε με ευγένεια στο παρόν site.

horizontal rule

Species of hybrid origin with medium sized lip (10-16mm) and characteristic shallow, V shaped groove in the lip base. It is recognized apart from other members of the fusca and omegaifera groups, due to the slight basal groove, the lack of strong bending of the basal area of the lip and the early flowering time (December-March). Typical plants, with early flowering time, are growing in Crete and Rhodes, however, identical Ophrys, which flower on March-April, have been described from other areas of eastern Aegean, like Chios (Saliaris, 2002) and southwestern coasts of Anatolia (Kreutz, 2003). Variable species, with intermediate structure and mixture of characters of the two possible parental species, Ophrys omegaifera and an unkown member of fusca complex.

Note: All the following slides come from James Mast de Maeght's personal collection. He offered them with kindness to this site.

1 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 14-2-02

Crete, Herakleion, Jouchtas mountain, 14-2-02

2 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 14-2-02

Crete, Herakleion, Jouchtas mountain, 14-2-02

3 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 14-2-02

Crete, Herakleion, Jouchtas mountain, 14-2-02

4 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 14-2-02

Crete, Herakleion, Jouchtas mountain, 14-2-02

5 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 14-2-02

Crete, Herakleion, Jouchtas mountain, 14-2-02

Back to Orchids list

Greek orchids home