Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys regis-ferdinandii (speculum group)

(ACHTAROFF & KELLERER ex RENZ) BUTTLER, 1943

Είδος του ανατολικού Αιγαίου με εξάπλωση στην Ρόδο, Σύμη, Τήλο, Σάμο και Χίο και τις απέναντι ακτές της Τουρκίας. Εύκολα αναγνωρίσιμο, αφού διαθέτει ιδιαίτερα στενό και εγκάρσια αναδιπλωμένο μεσαίο λοβό που διαφέρει από αυτόν της Ophrys speculum. Προτιμάει ανοιχτά και πολύ ξερά περιβάλλοντα και ανθίζει τον Μάρτιο - αρχές Απριλίου.

Σημείωση: Για ακόμα μια φορά ο James Mast de Maeght προσέφερε τις παρακάτω διαφάνειες (Νο1-4) και κατέστη δυνατή η παρουσίαση αυτού του ξεχωριστού είδους.

horizontal rule

East Aegean species with distribution to islands of Rhodes, Simi, Tilos, Samos and Chios and to the opposite Turkish coasts. Easily recognizable as it has very narrow and transversally flexed median lobe, giving the flower an appearance clearly different from Ophrys speculum's. It prefers open and very dry environments and flowers on March - beginning of April.

Notes: Once more, James Mast de Maeght offered kindly all the following slides (No1-4) rendering possible the presentation of this distinct species.

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, ακρωτήρι Βάγια, 28-3-05

Dodecanese, Rhodes, cape Vagia, 28-3-05

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, ακρωτήρι Βάγια, 28-3-05

Dodecanese, Rhodes, cape Vagia, 28-3-05

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, ακρωτήρι Βάγια, 28-3-05

Dodecanese, Rhodes, cape Vagia, 28-3-05

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, ακρωτήρι Βάγια, 28-3-05

Dodecanese, Rhodes, cape Vagia, 28-3-05

Back to Orchids list

Greek orchids home