Κεντρική σελίδα
Επάνω
Epipactis atrorubens x subclausa

EPIPACTIS HYBRIDS

Στον παρακάτω πίνακα (μετά το αγγλικό κείμενο), πατώντας πάνω στην εικόνα στα αριστερά ή στην σύνδεση στα δεξιά, παρουσιάζεται σελίδα με συζήτηση ή/και περισσότερες φωτογραφίες του κάθε υβριδίου.

horizontal rule

In the following table, by clicking on the image on the left or the link on the right, a separate page is showing up, containing discussion or/and more slides of each hybrid.

1 Epipactis atrorubens x subclausa (Epipactis x ?) (3 slides)

back to Hybrids