Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis neglecta

(Kümpel) Kümpel, 1996

Ο Σπύρος Τσιφτσής ανακάλυψε φέτος (2010) πληθυσμούς μιας νέας για την Ελλάδα Epipactis, της Epipactis neglecta. Συγγενική με την Epipactis leptochila εμφανίζει λεπτό και μακρύ επιχείλιο, όπως η Epipactis naouosaensis. Άλλα χαρακτηριστικά της, η πρωιμότερη άνθηση (σε σχέση με την helleborine και naouosaensis), φύλλα μικρού-μεσαίου μεγέθους, μεγάλα κατώτερα βράκτια. Συνήθως, αλλά όχι πάντα, φέρει πράσινο ποδίσκο, επιχείλιο με μεγαλύτερο μήκος σε σχέση με το πλάτος του και με κάμψη προς τα κάτω και σύσφιξη στην ένωση επιχειλίου-υποχειλίου. Πολυποίκιλο είδος με εξάπλωση στην κεντρική Ευρώπη και πολλές διαφορετικές μορφές μέσα στα όρια της εξάπλωσης. Από τον Σπύρο Τσιφτσή βρέθηκε μέχρι τώρα στα όρη της Λεκάνης στην Καβάλα και στο Φαλακρό, ενώ την ταυτοποίηση του είδους επιβεβαίωσαν οι φίλοι Ferdinand Ellenbast, Helmut Presser, Roko Cicmir, James Mast de Maeght και Stefan Hertel, των οποίων συγκριτικές φωτογραφίες παρατίθενται από διάφορα σημεία της Ευρώπης (Βέλγιο, Γερμανία, Κροατία, Μαυροβούνιο).

horizontal rule

Spiros Tsiftsis discovered this year (2010), for the first time in Greece, Epipactis neglecta. Related to Epipactis leptochila, it bears a thin and long epichil, similar to Epipactis naouosaensis. Other features of this species are the earlier flowering time (comparing to Epipactis helleborine and naouosaensis), the small-medium sized leaves and the large lower bracts. Usually but not always, Epipactis neglecta has a green pedicel, with an epichil longer than wide, bending downwards and a tight and narrow epichil-hypochil junction. It is a thermophilus Epipactis, preferring not very shady beech forests, at least in Greece. Very variable species, with a wide central European distribution and many diverse forms throughout its distribution.  It was found so far, by Spyros Tsiftsis in Lekani mountains north of Kavala and at Falakron mountain. Identification of the species was confirmed by the experienced friends Ferdinand Ellenbast (Germany), Helmut Presser (Germany), Roko Cicmir (Croatia), James Mast de Maeght (Belgium) and Stefan Hertel (Germany), who kindly gave comparative photos from different parts of Europe ( Belgium, Germany, Croatia, Montenegro, as you may see below).

1 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 4-7-06, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Falakro mountain, 4-7-06, by Spyros Tsiftsis

2 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 4-7-06, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Falakro mountain, 4-7-06, by Spyros Tsiftsis

3 Μακεδονία, Δράμα, Φαλακρό, 4-7-06, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Falakro mountain, 4-7-06, by Spyros Tsiftsis

4 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 15-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountain range, 15-7-2010, by Spyros Tsiftsis

5 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 15-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountain range, 15-7-2010, by Spyros Tsiftsis

6 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 15-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountain range, 15-7-2010, by Spyros Tsiftsis

7 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 15-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountain range, 15-7-2010, by Spyros Tsiftsis

8 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 15-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountain range, 15-7-2010, by Spyros Tsiftsis

9 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 15-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountain range, 15-7-2010, by Spyros Tsiftsis

10 Μακεδονία, Καβάλα, Όρη Λεκάνης, 15-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Kavala, Lekani mountain range, 15-7-2010, by Spyros Tsiftsis

11 Βέλγιο, από τον James Mast de Maeght

Belgium, by James Mast de Maeght

12 Βέλγιο, από τον James Mast de Maeght

Belgium, by James Mast de Maeght

13 Βέλγιο, από τον James Mast de Maeght

Belgium, by James Mast de Maeght

14 Κροατία, 19-7-2010, από τον Roko Cicmir

Croatia, 19-7-2010, by Roko Cicmir

15 Κροατία, 19-7-2010, από τον Roko Cicmir

Croatia, 19-7-2010, by Roko Cicmir

16 Κροατία, 19-7-2010, από τον Roko Cicmir

Croatia, 19-7-2010, by Roko Cicmir

17 Κροατία, 19-7-2010, από τον Roko Cicmir

Croatia, 19-7-2010, by Roko Cicmir

18 Κροατία, 19-7-2010, από τον Roko Cicmir

Croatia, 19-7-2010, by Roko Cicmir

19 Γερμανία, Mindelsee, 10-7-2010, από τον Ferdinand Ellenbast

Germany, Mindelsee, 10-7-2010, by Ferdinand Ellenbast

20 Γερμανία, Mindelsee, 10-7-2010, από τον Ferdinand Ellenbast

Germany, Mindelsee, 10-7-2010, by Ferdinand Ellenbast

21 Γερμανία, από τον Helmut Presser

Germany, by Helmut Presser

22 Γερμανία, από τον Helmut Presser

Germany, by Helmut Presser

 
23 Γερμανία, από τον Helmut Presser

Germany, by Helmut Presser

24 Γερμανία, από τον Helmut Presser

Germany, by Helmut Presser 

25 Γερμανία, από τον Helmut Presser

Germany, by Helmut Presser

26 Μαυροβούνιο, από τον Stefan Hertel

Montenegro, by Stefan Hertel

Back to Orchids list

Greek orchids home