Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis helleborine

(LINNAEUS) CRANTZ, 1753

Διαδεδομένο είδος σε όλη την Ευρώπη, προσαρμόσιμο σε ποικιλία συνθηκών. Εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το μέγεθος. Αναγνωρίζεται από τα φύλλα τα οποία είναι μεγάλα, ωοειδή ή λογχοειδή και σπειροειδώς διατασσόμενα. Τα άνθη είναι πολυάριθμα και συνήθως κρέμονται από τον βλαστό προς τα κάτω. Σχηματίζει αποικίες με πολλά άτομα στα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας και ανθίζει Ιούνιο-Αύγουστο.

horizontal rule

Widespread in Europe, adaptable to varying environments. It shows great variability in size. It is recognized by the leaves which are big, oval or lanceolate and spirally arrayed on the stem. Numerous, usually hanging flowers. It grows in colonies with many individuals in the continental Greek mountains and flowers through summer (June-August).

1 Μακεδονία, Ημαθία, Πιέρια όρη, 31-7-04, 1010μ

Macedonia, Imathia, Pieria range, 31-7-04, 1010m

2 Μακεδονία, Ημαθία, Πιέρια όρη, 31-7-04, 1010μ

Macedonia, Imathia, Pieria range, 31-7-04, 1010m

3 Μακεδονία, Ημαθία, Πιέρια όρη, 31-7-04, 1010μ

Macedonia, Imathia, Pieria range, 31-7-04, 1010m

4 Μακεδονία, Ημαθία, Πιέρια όρη, 31-7-04, 1010μ

Macedonia, Imathia, Pieria range, 31-7-04, 1010m

Back to Orchids list

Greek orchids home