Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis gracilis

B. Baumann & H. Baumann, 1988

Επιπακτίδα με ωχροπράσινα άνθη, τα οποία κρέμονται από τον βλαστό, ενωμένα με αυτόν με μια σχετικά μακριά ωοθήκη. Τα φύλλα διατάσσονται αραιά και σπειροειδώς στον βλαστό. Προτιμά σκιερά δάση φυλλοβόλων σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο και κατανέμεται κυρίως στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. Άνθηση: τέλη Ιουνίου-μέσα Αυγούστου.

*Σημείωση: Οι φωτογραφίες Νο 1, 3 και 4 προσφέρθηκαν ευγενικά από τον Σπύρο Τσιφτσή.

horizontal rule

Epipactis with pale-green colored flowers which are hanging from the stem, connected with it, by a relatively long ovary. Leaves are spirally arranged on the stem. It prefers shadowy grounds under deciduous forests, at high altitudes (>800m) and is distributed  mainly at northern Greek mountains. Flowering time: end of June - mid August.

*Notes: Pictures No 1, 3 and 4 were kindly offered by Spyros Tsiftsis.

1 Μακεδονία, Δράμα, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, by Spyros Tsiftsis

2 Μακεδονία, Καστοριά, όρος Γράμμος, 23-7-06, 1340μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 23-7-06, 1340m

3 Μακεδονία, Δράμα, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, by Spyros Tsiftsis

4 Μακεδονία, Δράμα, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, by Spyros Tsiftsis

5 Μακεδονία, Καστοριά, όρος Γράμμος, 23-7-06, 1340μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 23-7-06, 1340m

Back to Orchids list

Greek orchids home