Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis distans

C. ARVET-TOUVET, 1872

Θερμόφιλο είδος, συγγενικό της Epipactis helleborine, που προτιμά ξηρά δάση κωνοφόρων, συνώνυμο σύμφωνα με μερικούς ερευνητές με την Epipactis helleborine var. orbicularis. Σε αντίθεση με την helleborine, ανθίζει 2-3 εβδομάδες νωρίτερα, έχει μικρότερα φύλλα, κρεμάμενα άνθη, και διαφορετική προτίμηση σε ενδιαιτήματα. Η μέχρι πρότινος κατανομή της περιλάμβανε την κεντρική Ευρώπη. Πρόσφατα βρέθηκε σε αρκετές τοποθεσίες στην Κροατία (Istria, Žumberak, Plitvice, Split). Το 2009 βρέθηκε σε δάσος κωνοφόρων στον Όρβηλο με νότια έκθεση σε υψόμετρο 1300-1400μ, πληθυσμός > 50 ατόμων (Τσιφτσής, Kreutz, Αντωνόπουλος) και η εύρεση αυτή αποτελεί την πρώτη αναφορά για την Ελλάδα. Το 2010 βρέθηκαν ακόμα δύο θέσεις με Epipactis distans στον Γράμμο.

horizontal rule

Thermophile species related to Epipactis helleborine and preferring dry conifer forests, a synonym according to some investigators to Epipactis helleborine var. orbicularis. Contrary to Epipactis helleborine, it flowers 2-3 weeks earlier, has shorter leaves, hanging flowers, and prefers different biotopes.  Until now, its known distribution included central Europe and recently it was found at many sites in Croatia. In 2009 it was found for the first time in Greece (Tsiftsis, Kreutz, Antonopoulos), in conifer woods, at Orvilos mountain, at a unique site between 1300-1400, holding  about 50 individuals, at their end of flowering time at 20th of July (while at the same time, in the same mountain typical Epipactis helleborine were in buds). In 2010, 2 more locations with Epipactis distans were found at Grammos mountain.

1 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09, 1400μ

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09, 1400m

2 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09

3 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09

4 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09

5 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09, by Spyros Tsiftsis

6 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09, by Spyros Tsiftsis

7 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09, by Spyros Tsiftsis

8 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09, by Spyros Tsiftsis

9 Μακεδονία, Σέρρες, Όρβηλος, 20-7-09, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Serres, Orvilos mountain, 20-7-09, by Spyros Tsiftsis

10 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 10-7-2010

Macedonia, Kastoria, Grammos, 10-7-2010

11 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 10-7-2010

Macedonia, Kastoria, Grammos, 10-7-2010

12 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 10-7-2010

Macedonia, Kastoria, Grammos, 10-7-2010

13 Γερμανία, βόρεια Βαυαρία, από τον Helmut Presser (για σύγκριση)

Germany, north Bavaria, by Helmut Presser (for comparison)

14 Γερμανία, βόρεια Βαυαρία, από τον Helmut Presser (για σύγκριση)

Germany, north Bavaria, by Helmut Presser (for comparison)

15 Ελβετία, μέσα Ιουλίου 2009, από τον Ferdinand Ellenbast (για σύγκριση)

Switzerland, mid July 2009, by Ferdinand Ellenbast (for comparison) 

16 Ελβετία, μέσα Ιουλίου 2009, από τον Ferdinand Ellenbast (για σύγκριση)

Switzerland, mid July 2009, by Ferdinand Ellenbast (for comparison)

Back to Orchids list

Greek orchids home