Κεντρική σελίδα
Επάνω

Cephalanthera cucullata**

BOISSIER & HELDREICH ex REICHENBACH fil., 1853

Κοντό φυτό με χαρακτηριστικά λευκά ως ρόδινα άνθη που φέρουν βραχύ (1-2mm) πλήκτρο (βλέπε διαφάνεια Νο1)*. Σπάνιο και ενδημικό της Κρήτης, έχει βρεθεί και στους τρεις ορεινούς όγκους της (Λευκά όρη, Ψηλορείτης, Δίκτη) και κινδυνεύει με εξαφάνιση λόγω καταστροφής των βιοτόπων του. Απαντάται σε υψόμετρα > 700μ και προτιμά μικτά φυλλοβόλα δάση και εδάφη κοντά σε υδροφόρα ρέματα. Άνθηση: Μάιος-Ιούνιος.

*Σημείωση: Οι φωτογραφίες αυτού του σπάνιου είδους, που έλειπε από το παρόν site, παραχωρήθηκαν ευγενικά από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου.

horizontal rule

Short plant with characteristic white-pinkish flowers witch bear short (1-2mm) spur (as you may see in slide No1)*. Rare Cretan endemic, it have been found in the three high mountain ranges of Crete (Lefka Ori, Psiloritis, Dikti), but it is endangered due to destruction of its biotopes. Growing in altitudes > 700m and preferring mixed deciduous forests and stream banks. Flowering time: May-June.

*Notes: The photos of this rare endemic, which was missing from the present site, was kindly given by Vaggelis Papiomytoglou.

Κρήτη, Ψηλορείτης, δάσος Ρούβα, 16-5-03 (φωτογραφία: Βαγγέλης Παπιομύτογλου)

Crete, Psiloritis mountain, Rouvas forest, 16-5-03 (photo: Vaggelis Papiomytoglou)

Κρήτη, Ψηλορείτης, δάσος Ρούβα, 16-5-03 (φωτογραφία: Βαγγέλης Παπιομύτογλου)

Crete, Psiloritis mountain, Rouvas forest, 16-5-03 (photo: Vaggelis Papiomytoglou)

Back to Orchids list

Greek orchids home