Κερασφόρες Ophrys από Λέσβο

Long horned Ophrys from Lesbos (east Aegean islands)

distribution map   

Στα μέσα Απριλίου παρατηρήθηκαν τρεις διαφορετικές μορφές Ophrys της παλιότερα ονομαζόμενης ομάδας scolopax και παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες. Στην Λέσβο κυριαρχεί η Ophrys minutula με χαρακτηριστικά κοντά πλαϊνά κέρατα (πίνακας: Ophrys minutula). Ωστόσο παρατηρήθηκαν πανομοιότυπες Ophrys με μακριά πλαϊνά κέρατα (πίνακας: Long-horned Ophrys with very small lip) και τουλάχιστον 2 Ophrys με μεγάλο χείλος (πίνακας: Long horned Ophrys with long lip). Μια τέταρτη μορφή, με ιδιαίτερα μακριούς πλαϊνούς λοβούς και πολύ μακριά σέπαλα σε σχέση με το χείλος, παρουσιάζεται στη σελίδα http://ibelgique.ifrance.com/ophrys/b8.htm του James Mast de Maeght κάτω από τον τίτλο "Ophrys cornuta".

horizontal rule

On mid-April, 3 different forms of Ophrys of the elderly named scolopax group have been observed and they are presented in the following slides. In Lesbos, Ophrys minutula is dominating, with the characteristically short side lobes (table: Ophrys minutula). However, almost identical Ophrys with long side horns have been spotted in their proximity (table: Long-horned Ophrys with very small lip) and at least 2 plants with long lips (table: Long horned Ophrys with long lip). A fourth form with considerably long side horns and long sepals in relation to the lip, is presented in the page http://ibelgique.ifrance.com/ophrys/b8.htm of James Mast de Maeght under the heading "Ophrys cornuta".

Ophrys minutula

1 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04,  210μ

East Aegean islands, Lesbos, Aphalonas village, 10-4-04, 210m
 

2
3 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Μυχού, 14-4-04, 200μ

East Aegean islands, Lesbos, Mychou village, 14-4-04, 200m

4 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Καρυώνας, 15-4-04, 400μ

East Aegean islands, Lesbos, Karyonas village, 15-4-04, 400m

 

Long-horned Ophrys with very small lip

5 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πηγή, 10-4-04,  350μ. Ανεβρέθηκαν και σε άλλες τοποθεσίες αλλά πάντα κοντά σε τυπικές Ophrys minutula

East Aegean islands, Lesbos, Pigi village, 10-4-04, 350m. Spotted also in other locations but always close to typical Ophrys minutula

 

Long horned Ophrys with long lip

6 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφάλωνας, 10-4-04,  300μ.

Δύο φυτά στην ίδια τοποθεσία, με μεγάλο χείλος (μήκος=11mm), άνθη με σπειροειδή έκφυση από τον βλαστό και μεγάλα πέταλα. Η αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους ισούται με 59%.

East Aegean islands, Lesbos, Aphalonas village, 10-4-04, 300m.

Two plants from the same location, with long lips (11mm) and long petals. The ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width is equal to 59%.

7
8

 

back to Greek orchids home

back to Greek Ophrys with long side horns