Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis subclausa*

ROBATSCH, 1988

Επιπακτίδα με ιώδεις χρωματισμούς, που ομοιάζει στην Epipactis atrorubens. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της είναι ο κοντότερος βλαστός, τα φύλλα που διατάσσονται σπειροειδώς και είναι ιώδη και από τις δύο πλευρές και τα μικρά, σχεδόν κλειστά τα οποία ανοίγουν παροδικά* κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Σπάνια και ενδημική των βουνών της βορειοδυτικής Ελλάδας, της Πίνδου και του Ολύμπου.

*Σημείωση: Τα απεικονιζόμενα φυτά φωτογραφήθηκαν στο όρος Μπούρινος , στη Δυτική Μακεδονία. Κατά την διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης (Αύγουστος 2004) μόνο 6 φυτά αναβρέθηκαν, όλα μικρού ύψους (15-30 εκατοστά) και μόνο σε δύο απ' αυτά υπήρχαν 2-3 ανοιχτά λουλούδια.

horizontal rule

Violet colored Epipactis resembling Epipactis atrorubens. Its particularities are the shorter stem, the leaves which are spiraled and violet colored in both surfaces and the small, almost closed flowers which open very transiently* during July-August. Rare and endemic to mountains of Northwestern Greece, Pindos range and Olympos.

*Notes: The presented plants were found in Bourinos mountain of West Macedonia. Only 6 plants were discovered in a recent excursion to this volcanic mountain, all of them quite short (15-30cm) and only two of them had 2-3 of its flowers open.

1 Μακεδονία, Κοζάνη, όρος Μπούρινος, 29-8-04, 1200-1350μ

Macedonia, Kozani, Bourinos mountain, 29-8-04, 1200-1350m

2 Μακεδονία, Κοζάνη, όρος Μπούρινος, 29-8-04, 1200-1350μ

Macedonia, Kozani, Bourinos mountain, 29-8-04, 1200-1350m

3 Μακεδονία, Κοζάνη, όρος Μπούρινος, 29-8-04, 1200-1350μ

Macedonia, Kozani, Bourinos mountain, 29-8-04, 1200-1350m

4 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 22-7-06, 1280μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 22-7-06, 1280m

5 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 22-7-06, 1280μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 22-7-06, 1280m

6 Μακεδονία, Όλυμπος, 20-7-09

Macedonia, Olympos, 20-7-09

7 Μακεδονία, Όλυμπος, 20-7-09

Macedonia, Olympos, 20-7-09

8 Μακεδονία, Όλυμπος, 20-7-09

Macedonia, Olympos, 20-7-09

Back to Orchids list

Greek orchids home